Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Defnyddio cyfryngau cymdeithasol Llywodraeth Cymru

Mae gennym nifer o sianeli yn y cyfryngau cymdeithasol i gyfathrebu'r gwaith rydym yn ei wneud, ein polisïau a phenderfyniadau Gweinidogion.
Yn anffodus, nid ydym yn gallu ymateb i'r holl ymholiadau a negeseuon a gawn drwy'r cyfryngau cymdeithasol am ein bod yn derbyn nifer mor sylweddol ohonynt. Fodd bynnag, rydym yn croesawu adborth, syniadau a chyfraniadau gan ein holl ddilynwyr am y gwaith rydym yn ei wneud.
 

Argaeledd

Rydym yn diweddaru ac yn monitro ein cyfrifon o 9am i 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus). Fodd bynnag, byddwn yn trydar neu'n postio diweddariadau y tu allan i'r oriau hyn mewn argyfwng.

Cyn yr etholiadau, mae’r gwasanaeth darparwyd gan ein sianeli cyfryngau cymdeithasol yn lleihau.  Yn ystod yr adeg hon, bydd sianeli cyfryngau cymdeithasol Llywodraeth Cymru ond yn darparu gwybodaeth sy’n hanfodol i barhau â’u gwaith dyddiol.

Mae'n bosibl na fydd rhai o lwyfannau'r cyfryngau cymdeithasol ar gael weithiau. Nid ydym yn derbyn y cyfrifoldeb am ddiffyg gwasanaeth oherwydd amser segur neu drafferthion gyda'r rhyngrwyd. Rydym yn cadw'r hawl i ddileu ein cyfrifon ar unrhyw adeg.

Rheolau

Rhaid i chi gadw at reolau'r sianeli hyn. Efallai bod gan sianeli penodol reolau penodol. Mae'r mathau canlynol o ymholiadau a sylwadau yn groes i’n rheolau cyffredinol ni ac ni fyddwn yn ymateb iddynt ar unrhyw un o'n sianeli.
 • cwestiynau na ellir eu hateb drwy wybodaeth gyhoeddus (caiff y cwestiynau hyn, gan gynnwys ceisiadau posibl o ran Rhyddid Gwybodaeth, eu hateb all-lein a’u hailgyfeirio lle bo angen)
 • sylwadau ar rinweddau unrhyw bolisi, diffyg polisi neu debygolrwydd o unrhyw bolisi
 • sylwadau personol at Weinidogion neu staff
 • sylwadau sarhaus neu sylwadau sy'n hiliol, yn rhywiaethol, yn homoffobig, yn rhywiol neu'n annymunol mewn ffordd arall
 • sylwadau neu gwestiynau rhethregol, neu’r rheini sydd wedi’u hawtogynhyrchu
 • materion yn ymwneud â phleidiau gwleidyddol - mae'n rhaid i weithwyr Llywodraeth Cymru gadw at God y Gwasanaeth Sifil, ac ni allant drafod y materion hyn.
Rydym yn cadw'r hawl i ddileu neu ofyn am ddileu unrhyw gyfraniadau ar unrhyw un o'n sianeli sy'n torri rheolau'r gymuned berthnasol neu'r rheolau uchod.  Rydym hefyd yn cadw'r hawl i ddileu negeseuon defnyddwyr sy'n:
 • cymryd rhan mewn "spamio" drwy bostio'r un neges, neu neges debyg, fwy nag unwaith
 • postio cynnwys sy’n nad yw’n berthnasol i’r pwnc sy’n cael ei drafod nac i’r sianel dan sylw
 • hysbysebu cynhyrchion neu wasanaethau masnachol
 • cynnwys dolenni i gynnwys nad yw'n addas ar gyfer cynulleidfa gyffredinol
 • postio cynnwys a gopïwyd o rywle arall nad ydynt yn berchen ar yr hawlfraint ar ei gyfer
 • cyhoeddi gwybodaeth bersonol unrhyw un
 • dynwared person arall neu honni ar gam eu bod yn cynrychioli person neu sefydliad arall.
Os bydd defnyddiwr yn torri rheolau'r cyfryngau'r cymdeithasol, neu'n methu â chadw at y canllawiau uchod, rydym yn cadw'r hawl i’w gwahardd rhag postio ar ein sianeli.