Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cronfeydd yr UE yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Yn cefnogu cymunedau a busnesoedd gwledig, ac yn sicrhau bod adnoddau naturiol yn eu gwneud  mewn dull cynaliadwy.

Rydym yn parhau i gynnal rhaglenni ariannu’r UE

Mae ceisiadau am gyllid yr UE yn parhau i gael eu datblygu a’u cymeradwyo yn unol ag amcanion y cytunwyd arnynt gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Mae’r drafft diweddaraf o’r Cytundeb Ymadael (Mawrth 2018) rhwng yr UE a’r DU yn cynnwys darpariaeth i ni barhau i gymryd rhan mewn gweithgareddau a rhaglenni ariannu’r UE nes y byddant yn dod i ben yn 2023.

Os bydd y DU yn ymadael â’r UE ym mis Hydref 2019 heb gytundeb, mae Trysorlys y DU wedi cynnig gwarant llawn ar gyfer holl wariant prosiectau sy’n cael eu cymeradwyo cyn diwedd Rhagfyr 2020. 

Mae gwybodaeth am oblygiadau Brexit heb gytundeb ar gael ar ein gwefan Paratoi Cymru a hefyd ar wefan Llywodraeth y DU .

Mae gwarant Llywodraeth y DU hefyd yn cynnwys buddsoddiadau i sefydliadau yn y DU drwy'r raglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd gan gynnwys rhaglen Iwerddon Cymru, a rhaglenni sy'n cael eu reoli'u uniongyrchol gan y Comisiwn Ewropeaidd. Ceir rhagor o wybodaeth am effaith Brexit heb gytundeb ar y rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd, gan gynnwys rhaglen Iwerddon Cymru a Horizon 2020, ar wefan Paratoi Cymru.
 
Nodir cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer ymadawiad y DU â’r UE yn Diogelu Dyfodol Cymru sy’n amlinellu cynigion ar gyfer disodli cyllid yr UE o ffynonellau’r DU ar ôl 2020.  Mae'r papur polisi 'Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit' yw'r cam cyntaf yn y broses o lunio ffordd newydd o edrych ar ddatblygu economaidd rhanbarthol yng Nghymru.
 

Rhaglenni cyllid yr UE

Cronfeydd Strwythurol yr UE – yn helpu pobl i gael gwaith a hyfforddiant, cyflogaeth ieuenctid, ymchwil ac arloesi, cystadleurwydd busnes (BBaCh), ynni adnewyddadwy a defnyddio ynni’n effeithlon, a chysylltedd a datblygu trefol.

Polisi Amaethyddol Cyffredin – cynllun £200 miliwn y flwyddyn yn rhoi taliadau i fwy na 16,000 o ffermydd yng Nghymru i’w helpu i ddiogelu a gwella ardaloedd gwledig.

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig – rhaglen £957 miliwn i gefnogi busnesau, ffermwyr, cefn gwlad a chymunedau mewn ardaloedd gwledig. 

Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop – yn cefnogi datblygiad cynaliadwy yn y sectorau pysgota a dyframaethu, cadwraeth yr amgylchedd morol, a thwf a swyddi mewn cymunedau arfordirol.

Rhaglenni ariannu eraill yr UE

Mae cronfeydd yr UE ar gael hefyd i sefydliadau ac unigolion drwy raglenni eraill yr UE:

  • COSME (dolen allanol) – yn helpu i wneud busnesau yn fwy cystadleuol drwy eu cefnogi i gael mynediad gwell i gyllid a marchnadoedd.
  • Erasmus+ (dolen allanol) – yn cynnig cyfleoedd i gyfranogwyr o’r DU astudio, gweithio, gwirfoddoli, addysgu a hyfforddi dramor yn Ewrop.
  • Ewrop Greadigol (dolen allanol) – yn cefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol, gan eu galluogi i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd, datblygu sgiliau ar gyfer yr oes ddigidol a gwarchod amrywiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol.
  • Cyfleuster Cysylltu Ewrop (dolen allanol) – yn helpu i ddatblygu rhwydweithiau a seilweithiau  traws-Ewropeaidd ym meysydd ynni, telathrebu a thrafnidiaeth.
  • LIFE+ (dolen allanol) – yn cefnogi prosiectau natur, bioamrywiaeth, cadwraeth, yr amgylchedd a'r newid yn yr hinsawdd.
  • EaSI (dolen allanol) – yn gweithio i gefnogi cyflogaeth, polisi cymdeithasol a symudedd gweithwyr ar draws yr UE.

Chwilio am ffrydiau cyllid gan yr UE?

Ewch i’r rhestr wirio ar-lein (dolen allanol) i’ch helpu i weld pa ffynonellau cyllid yr UE a allai fod ar gael ichi.