Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Canllawiau ynghylch is-ddeddfwriaeth

Canllawiau ynghylch dewis y weithdrefn gadarnhaol neu negyddol

11/04/12
Canllawiau sy’n amlinellu’r meini prawf i’w hystyried wrth benderfynu a ddylid defnyddio gweithdrefn gadarnhaol ddrafft neu negyddol.
 

Asesiad Effaith Rheoleiddiol

20/10/09
Ceir yn Adran 76 Deddf Llywodraeth Cymru 2006 ddarpariaeth sy’n ei gwneud hi’n ofynnol bod Gweinidogion Cymru yn llunio Cod Ymarfer sy’n nodi sut ac o dan ba amgylchiadau y bwriadant wneud Asesiadau Effaith Rheoleiddiol wrth wneud is-ddeddfwriaeth Gymreig (fel y’i diffiniwyd yn y Cod).