Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Hwb Cymunedol Grangetown wedi'i agor gan y Gweinidog

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Bydd hwb cymunedol newydd o'r radd flaenaf yng Nghaerdydd yn darparu mynediad am ddim at y Rhyngrwyd, llyfrgell newydd, tai, a chyngor ar fudd-daliadau a chyflogaeth, a'r cyfan dan un to.
Dydd Iau 17 Mawrth 2016

Dyma oedd neges y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffith, wrth iddi agor Hwb Cymunedol Grangetown heddiw.

Mae'r Hwb yn rhan o raglen adfywio ehangach yn Grangetown, wedi'i chefnogi gan bron £1 miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru, sy'n cynnwys gwelliannau i fusnesau lleol a gwelliannau i gyffordd Clare Road/Heol Penarth.

Mae ymweliad y Gweinidog yn nodi lansiad Fframwaith Strategol Cynhwysiant Digidol diwygiedig Llywodraeth Cymru, sy’n pennu sut y gall cyfleusterau modern fel Hwb Grangetown helpu pobl i fynd ar-lein.

Mae'r Fframwaith yn amlinellu nod Llywodraeth Cymru i sicrhau bod pawb sydd am wneud defnydd llawn o'r cyfleoedd a gynigir gan y Rhyngrwyd, yn gallu gwneud hynny erbyn 2020. Mae hefyd yn ymrwymo i gefnogi'r rheini sydd fwyaf tebygol o gael ei heithrio'n ddigidol, fel pobl hŷn, tenantiaid mewn tai cymdeithasol, pobl ddi-waith, a phobl anabl.

Meddai'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths:

"Mae'n bleser gennyf agor Hwb Cymunedol Grangetown yn swyddogol, a fydd yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau dan un to. Mae'r Hwb yn un o blith nifer o elfennau o raglen adfywio eang, sy'n adfywio calon y gymuned.

"Mae cyfleusterau modern fel y rhain yn allweddol i gyflawni ein gweledigaeth i greu Cymru lle nad oes neb yn cael ei eithrio'n ddigidol. Gall mynd ar-lein gael effaith gadarnhaol iawn ar fywydau pobl, a’u helpu i gael swyddi, cynilo arian a chadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu. Dyna pam mae ein Fframwaith Strategol Cynhwysiant Digidol yn nodi ein huchelgais i adeiladu ar y gwaith da rydym eisoes wedi ei wneud, er mwyn sicrhau, erbyn 2020, fod pawb sydd am fynd ar-lein, yn gallu manteisio'n llawn ar y byd digidol."

Mae'r ystadegau diweddaraf yn dangos bod allgáu digidol wedi lleihau o 34% yn 2010 i 19% yn 2015. Mae'r cynnydd hwn yn cael ei gefnogi gan fuddsoddiad gwerth £2 miliwn gan Lywodraeth Cymru ym mhrosiect Cymunedau Digidol Cymru, sydd eisoes wedi helpu i gynorthwyo tua 16,000 o bobl i fynd ar-lein a gwneud mwy ar-lein.

Meddai'r Aelod Cabinet dros Ddatblygu Cymunedol, Cwmnïau Cydweithredol a Mentrau Cymdeithasol, y Cynghorydd Peter Bradbury:

"Mae Hwb Grangetown yn edrych yn wych ac mae'n bleser gennyf weld bod gwasanaethau gwell bellach ar gael yn yr ardal, sy'n golygu ei bod yn haws i bobl ddefnyddio'r gwasanaethau hynny a chysylltu â'r Cyngor.

"Mae'r rhaglen hybiau yng Nghaerdydd wedi bod yn llwyddiannus tu hwnt, ac mae’r hybiau wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn yr ardaloedd lle maent wedi'u datblygu."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Cynhwysiant digidol

Tagiau

Tai ac Adfywio 17 Mawrth 2016 Cymru Ddigidol Programme for Government - Tackling Poverty Adfywio Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2019
Ll M M I G S S
<< Gor    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i