Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

 • Adroddiad blynyddol sydd yn cynnwys ffigurau am incwm busnes fferm, dadansoddiad ar yr amrywiad o gwmpas y cyfartaledd, a chyd-destun hirdymor.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Rhagfyr 2018
 • Ystadegau Tlodi Incwm Cymharol, Tlodi parhaus a Thlodi Materol ar gyfer Cymru, gwledydd a rhanbarthau eraill y DU.
  Dyddiad rhyddhau: 26 Mehefin 2018
 • Llyfryn blynyddol sy'n cyflwyno gwybodaeth ar dda byw, daliadau, defnydd tir, incwm, cynhyrchu a data economaidd.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Mehefin 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n dangos faint o arian sydd ar gael gan unigolion yn y sector aelwydydd ar gyfer gwario neu gynilo ar ôl i fesurau dosbarthiad incwm ddod yn weithredol.
  Dyddiad rhyddhau: 24 Mai 2018
 • Adroddiad yn dangos data ar gyfer enillion o waith, incwm gan deulu a ffrindiau, gwariant myfyrwyr, cynilion, benthyciadau a dyledion.
  Dyddiad rhyddhau: 28 Mawrth 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am gynnyrch amaethyddol, Gwerth Ychwanegol Crynswth o amaethyddiaeth a Chyfanswm Incwm o Ffermio.
  Dyddiad rhyddhau: 22 Mawrth 2018
 • Ymchwil ynghyd ag awdurdodau lleol i ddeall yn well eu ymagwedd i gasglu ac adfer ôl-ddyledion treth gyngor yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 28 Medi 2017
 • Diben y cyhoeddiad hwn yw rhoi darlun hygyrch, eang, lefel uwch o’r canlyniadau economaidd yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 8 Tachwedd 2016
  Rhyngweithiol
 • Nod y prosiect Ymgysylltu â Chwsmeriaid (CE) oedd darparu gwasanaeth cymorth busnes ar gyfer holl fusnesau Cymru a gwasanaeth cynghori busnes i fusnesau bach lleol Cymru.
  Dyddiad rhyddhau: 5 Hydref 2016
 • Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.
  Dyddiad rhyddhau: 17 Mawrth 2016
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu