Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Nod y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yw cynorthwyo oedolion di-waith i gael cyflogaeth gynaliadwy drwy wella eu sgiliau cyflogadwyedd.
  Dyddiad rhyddhau: 7 Chwefror 2019
 • Nod y prosiect yw cynorthwyo rhieni di-waith i dderbyn hyfforddiant neu swydd os mai gofal plant yw eu prif rwystr rhag gwneud hynny.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2018
 • Mae'r set ddata hon yn galluogi i ddadansoddiadau o aelwydydd gael eu cynnal ar lefel awdurdodau lleol.
  Dyddiad rhyddhau: 27 Tachwedd 2018
 • Adroddiad blynyddol lle mae'r dadansoddiadau a gyflwynir yn cynnwys cyfuniad o weithwyr cyflogedig, pobl hunangyflogedig a hyfforddeion a gefnogir gan y llywodraeth ar lefel ddiwydiannol eang.
  Dyddiad rhyddhau: 31 Hydref 2018
 • Nod cyffredinol y gwerthusiad hwn yw darparu gwybodaeth gadarn ac amserol am roi’r Rhaglen Ariannu Hyblyg ar waith.
  Dyddiad rhyddhau: 3 Hydref 2018
 • Adroddiad blynyddol, a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sy'n cyflwyno amcangyfrifon o gyflogaeth yn y sector cyhoeddus, wedi'u cyfuno yn ôl dosbarthiad sector a diwydiant.
  Dyddiad rhyddhau: 27 Medi 2018
 • Mae'r gwasanaeth y Porth Sgiliau i Fusnes yn cynnig cyngor a chyfeiriadau ar sgiliau i fusnesau ledled Cymru trwy wasanaeth ar-lein, ar y ffôn ac wyneb yn wyneb.
  Dyddiad rhyddhau: 9 Awst 2018
 • Adroddiad blynyddol yn dangos gwybodaeth yn ôl oedran, lefel astudio, rhyw a gweithgarwch economaidd.
  Dyddiad rhyddhau: 26 Gorffennaf 2018
 • Mae’r Porth Sgiliau yn un pwynt mynediad i unigolion sy’n chwilio am gymorth yn ymwneud â sgiliau yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 28 Mehefin 2018
 • Datganiad blynyddol o ddata sy’n astudio patrymau cymudo ar gyfer y rhai mewn cyflogaeth sy’n seiliedig ar brif swydd y person yn unig.
  Dyddiad rhyddhau: 29 Mawrth 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu