Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Gwerthuso Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Tachwedd 2017
Ar 1 Rhagfyr 2015, daeth Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) yn dod i rym yn llawn. Mae'n cyflwyno system feddal o optio allan mewn perthynas â chydsynio i roi organau a meinweoedd.

Adroddiad gwerthuso effaith

Nod cyffredinol o’r gwerthusiad yw asesu effaith cychwynnol cafodd y Ddeddf Trawsblannu Ddynol (Cymru) ar gyfraddau rhoi organau yng Nghymru. Bydd yr adroddiad yma hefyd yn crynhoi'r canfyddiadau meysydd ymchwil eraill sydd yn rhan o’r asesiad cyffredinol.

Deddfwriaeth rhoi organau: trafod penderfyniadau â'r teulu

Nod y gwaith ymchwil hwn oedd ystyried:
  • p'un a yw pobl yn deall pwysigrwydd trafod penderfyniadau ynghylch rhoi organau gyda'r teulu
  • rhwystrau i drafod penderfyniadau ynghylch rhoi organau gyda'r teulu
  • y rôl y gall deunydd cyfathrebu ei chwarae wrth oresgyn rhwystrau i drafod y mater o roi organau gyda'r teulu
  • ymatebion i ddeunyddiau cyfathrebu diweddar ar y ddeddfwriaeth rhoi organau (dwy hysbyseb ar fysiau a ddefnyddiwyd yn ystod 2016).

Arolwg Staff GIG Cymru Cam 2

Yng ngoleuni'r newid i'r system rhoi organau a meinwe, comisiynwyd GfK gan Lywodraeth Cymru i gynnal ymchwil er mwyn helpu i ddeall barn staff y GIG am y newid. Roedd amcanion y prosiect, sy'n rhan o raglen ymchwil a gwerthuso ehangach, fel a ganlyn:
  • deall agweddau, disgwyliadau a lefel y wybodaeth ynglŷn â'r system newydd 
  • nodi pa staff y gallai'r system newydd effeithio ar eu gwaith
  • mesur newidiadau dros amser yn safbwyntiau staff y GIG a'r effaith ddisgwyliedig ar eu gwaith
  • nodi newidiadau i arferion gwaith o ganlyniad i weithredu'r Ddeddf
  • nodi unrhyw broblemau annisgwyl a achoswyd gan y newid i'r system feddal o optio allan.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 0090
Ebost: ian.jones006@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu