Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.
Ystadegau

Adroddiad rheoli gwastraff trefol awdurdod lleol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Chwefror 2019
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18 a Gorffennaf i Medi 2018
  • Diweddariad nesaf: 23 Mai 2019
Data ar yr ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o wastraff trefol.

Gorffennaf i Medi 2018

Dyddiad rhyddhau: 21 Chwefror 2019

Pwyntiau allweddol

  • Yn ôl y data dros dro, 63% oedd y gyfradd gyfunol ailddefnyddio/ailgylchu/compostio gwastraff trefol awdurdodau lleol ar gyfer y 12 mis hyd at ddiwedd Medi 2018. Mae hyn yn yr un ganran ag oedd ar gyfer y 12 mis hyd at ddiwedd Medi 2017.
  • Yn y chwarter Gorffennaf i Fedi 2018, cafodd 64% o  wastraff trefol awdurdodau lleol ei ailddefnyddio, ailgylchu neu gompostio yng Nghymru. Mae hyn yn yr un ganran wrth gymharu â’r un chwarter yn 2017.
  • Yn y chwarter Gorffennaf i Fedi 2018, gostyngodd cyfanswm gwastraff trefol yr awdurdodau lleol a gynhyrchwyd yng Nghymru gan 4% o’i gymharu â’r un chwarter yn 2017. Gostyngodd nifer y tunelli o 413 i 396 mil tunnell.

2017-18

Dyddiad rhyddhau: 17 Hydref 2018

Pwyntiau allweddol

  • Mae canran y gwastraff trefol awdurdod lleol a gafodd ei ailddefnyddio, ailgylchu neu gompostio yng Nghymru wedi cynyddu yn sylweddol yn ystod y ddwy ddegawd ddiwethaf (o tua 5% yn yr 1990au hwyr). Am y tro cyntaf, roedd yna ostyngiad bach yn y gyfradd rhwng 2016-17 a 2017-18 (o 63.8% i 62.7%). Fodd bynnag, mae’r gostyngiad yma yn rhannol o ganlyniad i welliant yn ansawdd y cofnodi.
  • Cofnododd 17 o’r 22 awdurdodau lleol ostyngiad yn eu cyfradd ailddefnyddio/ailgylchu/compostio o gymharu â 2016-17.
  • Gostyngodd cyfanswm y gwastraff trefol awdurdod lleol a gasglwyd 40,111 tunnell fetrig (2.5%) ac fe ostyngodd cyfanswm y gwastraff a gafodd ei ddanfon i’w ailgylchu 43,304 tunnell fetrig wrth gymharu â 2016-17.

Nodiadau

Cesglir data ar reolaeth gwastraff er mwyn monitor cynnydd yn erbyn targedau lleol a chenedlaethol; yn benodol yn erbyn gofynion Y Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff a’r Gyfarwyddeb Tirlenwi. Yn y strategaeth gwastraff cyfredol ‘Tuag at Ddyfodol Ddiwastraff’ (2010) mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau ailgylchu statudol o 70% erbyn 2024-25.

Daw’r data or system WasteDataFlow sy’n cael ei fonitro gan Adnoddau Naturiol Cymru. Mae gwybodaeth ansawdd ar gael yn yr Adroddiad Ansawdd.
Mae Adnoddau Naturiol Cymru yn monitro ac yn cynorthwyo awdurdodau lleol Cymru i wella cywirdeb eu cyrchfannau terfynol yn WasteDataFlow yn barhaus. O 2017-18 cafwyd cynnydd mewn dilysiadau o ddeunyddiau penodol trwy gydol y flwyddyn i wella cywirdeb a chysondeb cyrchfannau penodedig yr awdurdodau lleol. O ganlyniad, mae'r data dros dro a gyhoeddir mewn datganiadau chwarterol yn fwy agored i newid trwy gydol y flwyddyn nag yn y blynyddoedd blaenorol.

Gwybodaeth bellach

Mae canlyniadau allweddol a StatsCymru yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu