Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Newid hinsawdd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: newid yn yr hinsawdd.

Y newid yn yr hinsawdd yw'r ffordd y mae hinsawdd y byd yn newid o ganlyniad i lefel y nwyon yn yr atmosffer.

Rydym yn esbonio sut yr ydym yn gweithio i fynd i'r afael ag achosion ac effeithiau'r newid yn yr hinsawdd yn ein Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd.

Rydym hefyd wedi cyflwyno deddfwriaeth yng Nghymru sy’n sicrhau bod datblygu cynaliadwy yn ganolog i lywodraeth a’r gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn sicrhau bod yr hinsawdd yn ganolog i Lywodraeth, gan ei gwneud yn ofynnol i’r Llywodraeth gyfan ymateb i hyn. Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) yn ategu hyn drwy sefydlu sail statudol clir ar gyfer gwneud penderfyniadau, gan gydnabod pwysigrwydd canolog y newid yn yr hinsawdd.

Heb wneud rhywbeth yn ei gylch, y newid yn yr hinsawdd yw un o'r bygythiadau byd-eang mwyaf difrifol y mae'r byd yn wynebu. Mae'n bygwth elfennau sylfaenol bywyd ar gyfer pobl ac amgylcheddau o gwmpas y byd – er enghraifft, mynediad at ddŵr, cynhyrchu bwyd, iechyd a defnydd tir.

Gallwn wneud rhywbeth am y newid yn yr hinsawdd os byddwn oll yn cydweithio. Fel cymdeithas, mae angen i ni wneud dau beth i fynd i'r afael â her y newid yn yr hinsawdd:

  • mae angen i ni leihau cyfanswm y nwyon tŷ gwydr yr ydym yn eu cynhyrchu trwy newid y ffordd y byddwn yn cynhyrchu ac yn defnyddio ynni
  • mae angen i ni baratoi ar gyfer y newidiadau sydd eisoes yn digwydd o ganlyniad i'r nwyon tŷ gwydr sydd wedi eu cynhyrchu yn barod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein gwaith ar y newid yn yr hinsawdd, ebostiwch: decarbonisationmailbox@cymru.gsi.gov.uk