Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Newid hinsawdd rhyngwladol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r cyd-destun cyfreithiol rhyngwladol yn awr yn glir, gyda thrywydd ar gyfer datgarboneiddio rhyngwladol, sy’n cynnwys gofynion deddfwriaethol pwysig, wedi ei osod ar bob lefel.

Cytundeb Paris

Daeth bron i 200 o wledydd i gytundeb hanesyddol ar yr hinsawdd yn COP 21, y Gynhadledd Hinsawdd Ryngwladol 2015 (dolen allanol) a gynhaliwyd ym Mharis ym Mis Rhagfyr 2015. Dyma'r cytundeb gyntaf i ymrwymo'r holl genhedloedd i leihau allyriadau carbon gyda'r nod o gadw cynhesu byd-eang o dan 2˚C.

Rydym wedi ymrwymo i gymryd rhan yn drafodaethau rhyngwladol ar y newid yn yr hinsawdd, gan gydweithio â phartneriaid drwy’r Grŵp Hinsawdd
(dolen allanol) a Rhwydwaith Llywodraethau Rhanbarthol dros Ddatblygu Cynaliadwy (nrg4SD) (dolen allanol). 

Un o saith o nodau Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw creu Cymru sy’n ymateb yn fyd-eang.  

Mae gennym hanes cadarn o gydweithio’n rhyngwladol, gan gynnwys y rhaglen Cymru Dros Affrica ac fel un o’r llofnodwyr a sefydlodd: 

  • Datganiad Gauteng yn 2002,
  • Compact Taleithiau a Rhanbarthau (2014),
  • Memorandwm Dealltwriaeth Arweinyddiaeth Is-genedlaethol ar Hinsawdd Fyd-eang (‘Under 2 MoU’ 2015).
  • y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Rhyngwladol ar Natur (2015).

Arwain y ffordd

Cryfder Cymru yn rhyngwladol yw sut yr ydym yn cyfuno nifer o feysydd i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Er bod gwledydd eraill yn cyflawni yn rhai o’r meysydd hyn, Cymru yw un o’r unig wlad i weithredu ar draws nifer o feysydd, megis: 

  • Mynd i'r afael a thlodi tanwydd wrth wella effeithlonrwydd ynni,
  • Lleihau gwastraff a chynyddu ailgylchu,
  • Cynllun Maint Cymru - Cafodd Prosiect Plannu Coed Mbale ei gydnabod gan y CU fel un o 10 o brosiectau ‘Goleudy’ ledled y byd, 
  • Twf Gwyrdd Cymru - cyfres o ymyriadau i gynyddu a chyflymu'r broses buddsoddi wyrdd yng Nghymru.

Gweithredu Rhyngwladol i Ddatgarboneiddio

Mae gweithredu i fynd i’r afael ac i liniaru effeithiau Newid Hinsawdd yn ogystal a’r trawsnewidiad i gymdeithas datgarbonedig yn digwydd led-led y byd. Rydym wedi datblygu map rhyngweithio i arddangos enghreifftiau o’r gwaith.

Rhaglen ddeddfwriaethol 

Mae’r rhaglen ddeddfwriaethol bresennol yn cynnwys darnau amlwg o’r ddeddfwriaeth sy’n dangos ein hymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy ac sy’n cryfhau ein hymdrechion i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. 

Knowledge Hub 

Rydym ni dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) wedi ymrwymo i ostwng ein allyriadau o leiaf 80% erbyn 2050. Dydy Cymru ddim yn unigryw yn ymyrryd er mwyn ddatgarboneiddio. 

Mae Llywodraethau, cyrff ac unigolion ledled y byd yn datblygu ffyrdd o ddatgarboneiddio eu heconomïau. Crynhoir ystod eang o wybodaeth o amryw blatfformau (gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol a thudalennau newyddion) a chyflwynir wybodaeth ar bolisïau a mentrau sy’n digwydd ar draws y byd.
Rydym wedi datblygu  taenlenni i gasglu’r data o ffynonellau yn ogystal â map ar-lein rhyngweithiol (dolen allanol).
Mae croeso i chi yrru e-bost i flwch post Datgarboneiddio os oes gennych awgrymiadau neu gyfraniadau. Fel arall defnyddiwch hashnod #ClimateKnowledgeWales (dolen allanol)

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Hwb gwybodaeth datgarboneiddio (Maint Ffeil: 27KB)