Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Rhaglen trosglwyddo gwybodaeth

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Rhaglen hon wedi’i chynllunio i’n helpu i roi’r arferion gorau, adnoddau defnyddiol a’r sgiliau i ni allu Addasu i’r Newid yn yr Hinsawdd.

Trwy rannu gwybodaeth â phobl, cyrff a mudiadau sydd â diddordeb, y gobaith yw datblygu’r gallu i wrthsefyll effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

Mae’r Rhaglen wedi canolbwyntio i ddechrau ar feithrin gallu ac mae ers hynny wedi datblygu offer ac adnoddau i helpu sectorau a sefydliadau trwy’r broses asesu risg.

Effaith yr Hinsawdd ar draws Cymru – Asesiad ar sail adroddiadau’r Cyfryngau

Mae’r Proffil Effeithiau Hinsoddol Lleol (LCLIP)  yn offeryn a ddatblygwyd gan Raglen Effeithiau Hinsawdd y Deyrnas Unedig (UKCIP) (dolen allanol). Mae’n helpu cyrff a mudiadau i ystyried effeithiau a chanlyniadau digwyddiadau’r tywydd yn y gorffennol drwy edrych ar adroddiadau’r cyfryngau lleol a gweld effeithiau a chanlyniadau lleol tywydd eithafol. Caiff yr wybodaeth a geir drwy’r cyfryngau ei chasglu ynghyd wedyn i ffurfio adroddiad a fydd yn dangos i ni’r mannau sy’n agored i effeithiau’r tywydd a’r hinsawdd bresennol.

Yn 2009 cynhyrchodd Cyngor Cefn Gwlad Cymru asesiad yn seiliedig ar adroddiadau’r cyfryngau ar gyfer pob awdurdod lleol yng Nghymru. Edrychwyd ar 60 o wahanol bapurau newydd o bob cwr o’r wlad. Rydym wedi diweddaru’r asesiad hwnnw erbyn hyn gyda Cyfoeth Naturiol Cymru. Ceir ynddo nawr dros 13 blynedd o wybodaeth sy’n seiliedig ar adroddiadau’r cyfryngau ar ddigwyddiadau’r tywydd ledled Cymru gan ddadansoddi’r canlyniadau i’r gwahanol sectorau. Bydd yr adnodd hwn yn helpu sefydliadau a sectorau i arbed amser a gwaith, trwy  ymchwilio i weld sut y mae digwyddiadau tywydd yn y gorffennol  wedi effeithio ar eu sector.

Effaith yr Hinsawdd ar draws Cymru – cyfleu’r peryglon

Rydym wedi creu Proffil Effeithiau Hinsoddol Lleol gan ddefnyddio gwefan newyddion y BBC. Mae’n dangos sut y mae sectorau wedi bod yn agored i effeithiau’r tywydd a’r hinsawdd yng Nghymru dros y 2 flynedd ddiwethaf.

Adnodd Addasu ar gyfer Awdurdodau Lleol Cymru

Mae cynllunio ar gyfer risgiau hirdymor newid yn yr hinsawdd yn her fawr o dan y cyfyngiadau ariannol anodd presennol. Dylai’r adnodd hwn gefnogi achos busnes clir i ddangos pam y mae cynllunio ar gyfer yr hirdymor yn berthnasol nawr.

Mae’r adnodd yn cynnwys cyhoeddiad a thaenlen gysylltiedig ac yn ymdrin ag un deg tri o wahanol wasanaethau awdurdodau lleol. Mae’n edrych ar y risgiau i’r gwasanaethau, a’r camau y gellir eu cymryd. Ceir dolenni cyswllt sy’n arwain at adnoddau eraill.

Canolfan Wybodaeth

Mae Canolbwynt Gwybodaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwrthsefyll Hinsawdd a Thywydd Eithafol yn ymdrin ag addasu, hynny er lles awdurdodau adrodd. Mae’n darparu cronfa ddata sy’n llawn adnoddau i sefydliadau a sectorau i’w helpu i gynllunio ar gyfer addasu.

Adroddiad Pathfinder

Rhaglen a noddir gan Lywodraeth Cymru yw Pathfinder, i helpu cymunedau i weithredu rhag y newid yn yr hinsawdd. Cafodd ei chynnal o 2011 tan ddechrau 2013 ar y cyd ag Asiantaeth Ynni Hafren Gwy ac AECOM. Darllenwch Adroddiad Cryno’r Pathfinder (dolen allanol) sy’n dangos sut y cafodd ei drefnu, beth ddigwyddodd a chrynodeb o’r prif ganfyddiadau a’i ganlyniadau.