Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Paratoi Cymru ar gyfer hinsawdd sy'n newid

Dolenni perthnasol

Mae’r Cynllun Cyflawni ar gyfer Ymaddasu yn disgrifio’r camau fydd yn cyflawni ein hamcanion o’n Fframwaith Ymaddasu

Hyd yn oed os ydym yn lleihau ein hallyriadau nwyon tŷ gwydr mae angen i ni baratoi ar gyfer effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

O ganlyniad, mae’r hinsawdd dros y degawdau nesaf yn mynd i newid. Mae hynny’n anorfod, hyd yn oed pe baem ni’n torri allyriadau nawr.

Er ei bod felly’n bwysig iawn ein bod yn gwneud popeth y gallwn ni i ryddhau llai o nwyon tŷ gwydr, mae angen paratoi at y newid yn yr hinsawdd sy’n mynd i ddigwydd. Rydym wrthi’n defnyddio gwybodaeth ac offer newydd i’n helpu i ddeall effaith y newid yn yr hinsawdd ar ein cymdeithas, ein heconomi ac ar yr amgylchedd.

Trwy gymryd camau nawr, gall Cymru leihau effeithiau problemau costus a diogelu lles yr amgylchedd, yr economi a’n cymunedau at y dyfodol.

Fframwaith Ymaddasu

Rydym wedi datblygu Fframwaith Ymaddasu. Ateb cenedlaethol a chydgysylltiedig yw hwn i helpu Cymru i ddeall peryglon a chyfleoedd y newid yn yr hinsawdd a’n paratoi ar ei gyfer.

Mae tair rhan i’n Fframwaith:

  • Deall sut mae’r newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar Gymru – datblygu’r dystiolaeth am y newid yn yr hinsawdd er mwyn deall pam mae angen paratoi;
  • Gwneud paratoadau eang – gofalu bod cyrff a chymunedau i gyd yn ystyried effeithiau y newid yn yr hinsawdd ac yn paratoi atyn nhw; a 
  • Rhoi gwybod i bawb am y paratoadau – gofalu bod penderfynwyr yn gwybod am effeithiau’r newid yn yr hinsawdd er mwyn iddyn nhw allu cynllunio a gwneud penderfyniadau priodol.

Mae Pennod 15 y Strategaeth ar y Newid yn yr Hinsawdd yn esbonio’r Fframwaith yn fanylach. 

Cynllun Cyflawni ar gyfer Ymaddasu

Cafodd y Cynllun Cyflawni ar gyfer Ymaddasu ei gyhoeddi gyda’r Strategaeth ar y Newid yn yr Hinsawdd ym mis Hydref 2010. Mae’n rhestru 20 o gamau gweithredu i gryfhau Cymru at effeithiau’r newid yn yr hinsawdd. Byddwn yn cyhoeddi adroddiad bob blwyddyn ar hynt y camau gweithredu hyn i’r Cynulliad Cenedlaethol. Caiff y cyntaf ei gyhoeddi yng ngwanwyn 2012.