Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant yng Nghymru 2019 -2023 – gwahodd cynigion grant

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r trefniadau grant yn cael eu diwygio er mwyn:

  • helpu i roi'r Polisi Adnoddau Naturiol ar waith, 
  • gwneud y cysylltiad rhwng adnoddau naturiol a lles Cymru yn gliriach. 

Is-adran yr Amgylchedd a Chymunedau fydd yn rheoli'r cynllun. Bydd yn canolbwyntio ar gefnogi prosiectau cydweithredol ar draws sectorau. Bydd y prosiectau'n dod ag amrywiaeth eang o fanteision amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol. 

Bydd y cynllun yn helpu i roi ar waith:

  • Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol 
  • Polisi Adnoddau Naturiol.

Bydd y Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant yn cefnogi prosiectau sydd, yn bennaf, yn arwain at welliannau mewn ardaloedd preswyl drwy ddod â manteision i bobl, busnesau a'u cymunedau. 

Mae’n cynnwys is-fesurau 7.4 and 16.2 o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru − Rhaglen Datblygu Gwledig ac mae'n cynnig cyfuniad o gyllid refeniw a chyllid cyfalaf.  Mae'n cynnwys tri math o gyllid ac yn canolbwyntio ar brosiectau peilot a phrosiectau arddangos, ar y raddfa briodol, i hyrwyddo cydweithredu a chydweithio er mwyn mynd i'r afael â'r tair thema gweithredu isod: 

  • datblygu, adfywio ac ehangu mynediad i seilwaith gwyrdd cynaliadwy 
  • gwella ansawdd yr amgylchedd adeiledig trefol a gwledig
  • datblygu rhwydweithiau ecolegol cydnerth, ardaloedd ac atebion sy’n seiliedig ar natur.

Mae'r grant yn agored i fudiadau a chyrff: 

  • sy'n gweithio mewn ffordd gydweithredol i gynnal gweithgarwch o dan y themâu gweithredu
  • a fydd yn cynnig cyllid refeniw a chyllid cyfalaf i helpu gyda'r gwaith.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 03 Rhagfyr 2018 a disgwylir i'r arian grant fod ar gael o ddechrau blwyddyn ariannol 2019-20 ymlaen.

Rydyn ni am i gyrff a mudiadau ystyried posibiliadau ar gyfer cydweithio a syniadau ar gyfer prosiectau ar ein grŵp Yammer. 

I ymuno a'r grŵp e-bostiwch EnvironmentGrants@gov.wales