Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cemegau ac ymbelydredd

arwydd perygl

Rydym yn gweithio ar yr agweddau amgylcheddol ar faterion yn ymwneud â chemegau, ynni niwclear ac ymbelydredd lle y gallai ddod i gysylltiad â hwy niweidio’r amgylchedd a phobl.

Cemegau

Mae llawer o gemegau'n digwydd yn naturiol. Caiff eraill eu gweithgynhyrchu neu eu rhyddhau'n ddamweiniol fel sgil-gynhyrchion neu gynhyrchion sydd wedi ymddatod. Gall rhai cemegau fod yn niweidiol i'r amgylchedd ac i iechyd y cyhoedd.

Er mwyn sicrhau bod cemegau diwydiannol, sgil-gynhyrchion, plaladdwyr, bioladdwyr a meddyginiaethau milfeddygol yn ddiogel i’r amgylchedd, rydym yn gweithio â:  

  • Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra)
  • Gweinyddiaethau Datganoledig eraill
  • awdurdodau lleol
  • Cyfoeth Naturiol Cymru
  • Cyrff rheoleiddiol eraill.

Ymbelydredd

Rydym hefyd yn gyfrifol am effeithiau ymbelydredd ar yr amgylchedd.  Rydym yn cydweithio â'r cyrff canlynol:

  • Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) - i fonitro ac i reoli gwastraff a gollyngiadau ymbelydrol
  • Swyddfa Dros Reoli Niwclear (ONR) - i reoli diogelwch gweithwyr ar safleoedd niwclear ac mewn canolfannau ymchwil niwclear ac i ddiogelu’r cyhoedd rhag dod i gysylltiad uniongyrchol ag ymbelydredd.