Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cymdogaethau glân

Dolenni perthnasol

Yn egluro’r hyn yr ydym yn ei wneud i leihau, ailgylchu a gwaredu gwastraff fel y gallwn gyflawni Cymru ddiwastraff erbyn 2050.
Tref ar lan y môr yng Nghymru

Rydym yn cydweithio â phartneriaid a chymunedau lleol er mwyn helpu i wneud Cymru yn fwy glân, yn fwy diogel ac yn fwy taclus.

Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005

Mae Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd yn darparu pwerau i ddelio â phroblemau sy'n effeithio ar ansawdd ein hamgylchedd leol. Mae hyn yn rhan o fesurau ar ymddygiad gwrthgymdeithasol, fandaliaeth, anhrefn a throseddu.

O dan y Ddeddf, mae gan awdurdodau lleol a chynghorau cymuned a Chyfoeth Naturiol Cymru bwerau a dulliau mwy effeithiol o fynd i'r afael ag ansawdd amgylcheddol gwael ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Tîm Ansawdd yr Amgylchedd Lleol

Rydym yn delio â materion sy'n effeithio ar amgylchedd lleol Cymru.

Rydym yn cydnabod bod cysylltiad rhwng cyflwr yr amgylchedd lleol, ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ofn troseddu. Mae cam-drin ac esgeuluso'r amgylchedd lleol yn creu anniddigrwydd a'r teimlad nad oes neb yn poeni. Gall hynny waethygu problemau ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os hoffech gysylltu â ni, mae croeso i chi anfon e-bost i LEQ@wales.gsi.gov.uk.