Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Tir heintedig

Dolenni perthnasol

Mae’r cyfnod yr ymgynghoriad wedi dod i ben. Mae crynodeb o’r ymatebion nawr ar gael.

Ledled Cymru, mae darnau o dir wedi cael eu halogi gan brosesau neu weithgareddau diwydiannol hen a newydd. Os oes gwastraff neu weddillion diwydiannol yn dal i fod yn y tir, gallent beryglu’r amgylchedd.

Beth yw tir halogedig?

Mae’r term ‘tir halogedig’ yn disgrifio llawer o sefyllfaoedd lle ceir tir sydd wedi’i halogi mewn rhyw ffordd. Mewn nifer fechan o achosion lle bodlonir rhai meini prawf, dynodir y safle’n ‘dir halogedig’. Mae diffiniad cyfreithiol penodol o dir halogedig yn Rhan IIA o Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990.

Pwy sy’n rheoleiddio tir halogedig?

Os oes trefniadau rheoleiddio mewn bod, yna mae gan awdurdodau lleol a Cyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol) rolau penodol.  Fodd bynnag, cyfrifoldeb y rheini sy’n halogi’r tir yw ymdrin â’r broblem. Gall hwnnw fod yn berchennog neu ddeiliad y tir neu mewn rhai achosion, y sawl sy’n ei ailddatblygu.

Cynllunio ar gyfer tir halogedig

Y system Cynllunio Gwlad a Thref sy’n rheoli’r gwaith o ddatblygu a defnyddio tir halogedig. Gallwch ddarllen sut mae’r system gynllunio a’r trefniadau ar gyfer tir halogedig yn cydweithio ym Mhennod 13 o Bolisi Cynllunio Cymru.

Y trefniadau ar gyfer ymdrin â thir halogedig

Disgrifir y trefniadau ar gyfer ymdrin â thir halogedig yn Rhan 2A o Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 (dolen allanol, Saesneg yn unig) ac mae’n defnyddio dull sy’n seiliedig ar risg o nodi a gwella tir sy’n achosi risg annerbyniol i’r cyhoedd neu’r amgylchedd.

Mae’r gwaith o reoleiddio’r trefniadau’n cael eu rhannu rhwng awdurdodau lleol a Cyfoeth Naturiol Cymru.