Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Rheoliadau difrod amgylcheddol: arweiniad a chofnodi digwyddiadau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y dudalen hon yn eich helpu i ddeall sut mae defnyddio Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) 2009 a chofnodi unrhyw ddigwyddiadau.

Arweiniad

Mae’r arweiniad yn disgrifio prif rannau’r rheoliadau, pa bryd y maent yn berthnasol a beth sy’n ofynnol pan fyddant.

Mae’n nodi ein barn ynghylch sut y dylent gael eu defnyddio a sut y dylid dehongli termau penodol.

Mae’r arweiniad hefyd yn esbonio ble mae cael rhagor o wybodaeth.

Nid yw’n arweiniad statudol.

Anelir yr arweiniad hwn at:

  • y rheini sy’n cynnal gweithgareddau a allai beri bygythiad di-oed o ‘ddifrod amgylcheddol’ neu ‘ddifrod amgylcheddol’ gwirioneddol
  • yr awdurdodau sy’n gyfrifol am orfodi’r Rheoliadau
  • y rheini sydd â diddordeb yn y defnydd a wneir o’r Rheoliadau hyn.

Mae’r atodiadau’n rhoi sylw i agweddau mwy technegol yr arweiniad. Mae hyn yn cynnwys:

  • sut y mae penderfynu a oes ‘difrod amgylcheddol’
  • penderfynu pa fesurau sy’n briodol fel adferiad.

Diweddarwyd yr Arweiniad i gynorthwyo awdurdodau gorfodi a gweithredwyr y Rheoliadau ym mis Tachwedd 2009. Mae arweiniad cryno ar gael isod hefyd.

O 1 Ebrill 2013, daeth Cyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol) yn awdurdod rheoleiddio yng Nghymru dros amrywiaeth eang o ddeddfwriaeth amgylcheddol. Mae wedi etifeddu swyddogaethau Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru. Dylid darllen yr arweiniad gyda hyn mewn golwg.

Ewch i: Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) 2009 (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Ewch i: Memorandwm esboniadol (dolen allanol) 

Ewch i: Y Gyfarwyddeb Atebolrwydd Amgylcheddol (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Cofnodi digwyddiadau

Bydd gofyn i awdurdodau gorfodi roi gwybod am fanylion yr holl ddigwyddiadau cymwys i ni gan ddefnyddio’r ffurflen isod. Mae cyfarwyddiadau ar y ddalen waith gyntaf.

Gallwch lwytho templed o’r ffurflen digwyddiadau blynyddol i lawr oddi ar wefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (dolen allanol, Saesneg yn unig).

Dylid anfon data am ddigwyddiadau at waste@wales.gsi.gov.uk.