Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Yr amgylchedd - diogelu ac ansawdd

Dolenni perthnasol

Y newid yn yr hinsawdd yw'r ffordd y mae hinsawdd y byd yn newid o ganlyniad i lefel y nwyon yn yr atmosffer.
Mae ein polisïau a’n camau gweithredu’n helpu i greu economi gynaliadwy a charbon isel ar gyfer Cymru.
cefn gwlad
Rydym am ddiogelu’n cymunedau a gofalu eu bod yn gallu ymdopi â phwysau amgylcheddol yn y dyfodol.

Trwy ein gwaith gyda gwastraff, dŵr, llifogydd, arbed ynni a chyflenwi ynni, rydym yn helpu i greu’r cymunedau mwy cynaliadwy hyn.

Diogelu’n cymunedau

Mae ansawdd amgylchedd lleol ein cymdogaethau yn bryder oherwydd nifer o broblemau e.e. tipio anghyfreithlon, sbwriel, graffiti, baw cŵn a sŵn.

Rydym yn ymrwymo i fynd i’r afael â’r problemau hyn, nid trwy fesurau rheoli a gorfodi yn unig ond hefyd trwy fentrau ariannu fel Trefi Taclus sy’n rhoi’r pŵer i gymunedau allu gwneud rhywbeth i wella ansawdd eu hamgylchedd lleol. Mae menter o’r enw Taclo Tipio Cymru, sydd o dan ofal Cyfoeth Naturiol Cymru, yn mynd i’r afael â thipio anghyfreithlon.

Addasu i effeithiau’r newid yn yr hinsawdd

Mae arafu’r newid yn yr hinsawdd yn bwysig iawn i ni. Rhaid cymryd camau nawr i ymdopi â’i effeithiau tebygol –  fel ar lifogydd a’r cyflenwad dŵr – ac i leihau ôl troed carbon Cymru. Dyma’r her fawr i lywodraethau’r byd ac mae Cymru’n arwain y ffordd mewn sawl agwedd.

Sut ydym yn lleihau gwastraff

Mae cynhyrchu llai o wastraff ac ailgylchu gymaint ohono â phosib yn gallu dod â manteision economaidd ac amgylcheddol. Ein nod yw gweld Cymru’n ailgylchu 70 y cant o’i gwastraff erbyn 2025 a’i bod erbyn 2050 yn wlad ‘ddi-wastraff’.

Yn 2015-2016, roeddem yn ailgylchu 60 y cant o’n gwastraff trefol. Rydym yn gweithio’n glos ag awdurdodau lleol a sectorau eraill i rwystro gwastraff lle gallwn ac i ailgylchu popeth all gael ei ailgylchu.

Ansawdd y dŵr a’r aer

Mae ansawdd yr amgylchedd yn bwysig i ni. Mae ansawdd aer a dŵr Cymru wedi gwella’n aruthrol ers yr oes diwydiannol. Rydym yn parhau i fonitro lefelau llygredd ac yn gweithio gyda’r cyrff sy’n gyfrifol er mwyn cadw at y safonau Ewropeaidd diweddaraf.

Rheoleiddio’n hamgylchedd a’r llygryddion

Un o’n harfau gorau ar gyfer diogelu’n hamgylchedd yw rheoliadau. Maen nhw’n sicrhau bod pawb yn cael ei amddiffyn i’r un graddau rhag peryglon amgylcheddol.  Mae ar gemegolion, ymbelydredd a llygredd diwydiannol angen eu rheoleiddio.

Mae’r Rheoliadau Trwyddedau Amgylcheddol yn ymdrin â phob math o lygredd diwydiannol. Mae’r rheoliadau cemegol yn golygu bod rheolau ar sut i drin sylweddau peryglus yn ddiogel yn cael eu darparu a’u gweithredu. Mae rheoliadau eraill yn sicrhau ein bod yn cael manteision deunyddiau ymbelydrol heb beryglu iechyd pobl a’r amgylchedd.