Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Atal gwastraff

Defnyddir yr hierarchaeth gwastraff i rannu opsiynau rheoli gwastraff yn ôl yr effaith y maen nhw’n ei chael ar yr amgylchedd. Ar frig yr hierarchaeth mae atal gwastraff.

Wedi creu’r gwastraff, mae’r hierarchaeth yn rhoi blaenoriaeth i ail-ddefnyddio gwastraff, yna ailgylchu, yna dulliau adfer eraill fel adfer ynni ac yn olaf, gwaredu - tirlenwi er enghraifft.

Mae atal gwastraff yn cynnwys gweithgareddau sy’n llwyddo i wneud y canlynol:

  • lleihau gwastraff trwy ail-ddefnyddio neu ymestyn hyd bywyd cynhyrchion 
  • lleihau’r effaith niweidiol y mae gwastraff yn ei chael ar yr amgylchedd ac iechyd pobl a dylunio cynhyrchion y gellir eu hailgylchu’n hawdd ac yn ddiogel
  • lleihau’r sylweddau peryglus sy’n cael eu rhoi mewn deunyddiau a chynhyrchion a dylunio cynhyrchion sydd â phriodweddau llai niweidiol.

Rhaglen Atal Gwastraff

Rydym wedi cyhoeddi Rhaglen Atal Gwastraff i Gymru. Mae’n disgrifio:

  • y sectorau sy’n flaenoriaeth i ni a’r meysydd sydd angen sylw
  • y gwaith y byddwn yn ei wneud i helpu unigolion, busnesau a chyrff yng Nghymru i gymryd camau gweithredu.