Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cyhoeddiadau gwastraff

Dolenni perthnasol

Canllawiau i helpu cynllunwyr ar ôl i’r Cynllun Sector Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd gael ei gyhoeddi.

Ym Mehefin 2010 darfu inni gyhoeddi “Tuag at Ddyfodol Diwastraff”. Dyma ein dogfen strategaeth gwastraff bwysicaf ni, sy’n amlinellu ein cynlluniau ni i ailgylchu 70% o’n gwastraff ni erbyn 2025, a dod yn genedl dim gwastraff, un blaned erbyn 2050.

Mae “Tuag At Ddyfodol Diwastraff” yn disodli’n rhannol ein strategaeth 2002 ni, Craff Am Wastraff. Fe’i hategir gan gynlluniau sector a fydd yn manylu’n union beth fydd angen inni’i wneud er mwyn cyrraedd y nodau hyn. Ymgynghorir ynghylch y cyntaf o’r cynlluniau hyn, y Cynllun Sector Dinesig, rhwng Mehefin yr 21 2010 a Medi’r 13 2010.  

Cyhoeddasom yr adroddiad Cyfansoddiad Gwastraff Soled Dinesig Cymru gyntaf yn 2003, ac un newydd yn 2010. Dangosant beth yn union yr ydym ni, preswylwyr Cymru, yn ei daflu ymaith, a darparant wybodaeth bwysig i’n helpu i gynllunio’r hyn y mae angen inni’i wneud er mwyn cynyddu ein cyfradd ailgylchu dinesig ni.

Dewisiadau ar gyfer Cyfrifoldeb Estynedig y Cynhyrchydd yng Nghymru - Adroddiad Terfynol

07/05/18
Comisiynwyd Eunomia Research & Consulting Ltd (Eunomia) gan Lywodraeth Cymru i nodi dewisiadau, yn unol ag egwyddorion Cyfrifoldeb Estynedig y Cynhyrchydd (EPR), i fynd i’r afael â nifer o faterion yn ymwneud â mathau allweddol o ddeunydd pacio bwyd a diod.
 

Canllawiau Statudol: Targedau Adfer Awdurdodau Lleol

12/04/17
Nod Targedau Adfer Awdurdodau Lleol a bennir o dan Fesur Gwastraff (Cymru) 2010 yw hybu lefelau adfer uchel a chyflawni manteision cysylltiedig. Caiff y rhain eu monitro drwy ddulliau adrodd cywir a phrydlon o safbwynt data.
 

Astudiaeth o Gyflogaeth yn y Sector Gwastraff Trefol yng Nghymru

31/01/17
Mae’r adroddiad yma yn dangos sut mae gwasanaethau gwastraff yn dod â buddiannau economaidd ynghyd â buddiannau cymdeithasol ehangach i Gymru.
 

Y Diffiniad cyfreithiol o wastraff

10/05/16
Sut i benderfynu a yw deunydd yn wastraff ai peidio – cyngor i sefydliadau megis busnesau, awdurdodau lleol ac elusennau.
 

Adolygiad o Bennau Teithiau

21/03/16
Yn unol â Rheoliadau Targedau Ailgylchu, Paratoi i Ailddefnyddio a Chompostio (Monitro a Chosbau) (Cymru) 2011, mae'n ofynnol i awdurdodau lleol roi gwybod inni am ben taith eu deunyddiau sydd wedi'u hailgylchu.
 

Yr Adolygiad o Lasbrint Casgliadau

21/03/16
Y Glasbrint Casgliadau, a gyhoeddwyd yn 2011, yw ein dogfen bolisi sy'n disgrifio'r gwasanaeth rydym yn ei argymell ar gyfer casglu gwastraff o gartrefi.
 

Chanllawiau Statudol: Cod Gofal Ymarfer Dyletswydd Gwastraff

10/03/16
Mae adran 34 o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 yn gosod dyletswydd gofal ar bawb sy'n ymwneud â thrin gwastraff wedi'i reoli, gan y person sy'n ei gynhyrchu i'r unigolyn sy'n penderfynu'n derfynol ar ei gael gwared neu ei adfer.
 

Bil yr Amgylchedd: Ailgylchu gwastraff dogfennau ar gefndir y cynigion

10/05/15
Rhoddodd yr adroddiadau hyn sylfaen dystiolaeth i ni ddatblygu cynigion deddfwriaethol ar gyfer cynyddu ailgylchu yng Nghymru.
 
Y Cynllun Sector Trefol

Y Cynllun Sector Trefol

20/02/15
Mae'r Cynllun Sector Trefol yn ymwneud yn unig â gwastraff a gesglir gan Awdurdodau Lleol Cymru neu gan gwmnïau rheoli gwastraff y sector preifat neu'r trydydd sector (gwirfoddol) ar ran Awdurdodau Lleol. Bydd cynlluniau sector eraill yn ymdrin â gwastraff nad yw'n cael ei gasglu yn y f ...
 

Adroddiad Cynnydd y Strategaeth Wastraff 2002-2008

19/12/14
Mae'r adroddiad cynnydd hwn, sy'n cyd-daro â chyhoeddiad Tuag at Ddyfodol Diwastraff, yn crynhoi cyflwyniad ein strategaeth gwastraff cyntaf, Yn Gall gyda Gwastraff, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2002.
 

Canllawiau ar Gasglu Gwastraff Papur, Metel, Plastig a Gwydr ar Wahân

17/12/14
Mae'r canllaw hwn yn pennu'r gofynion ar gyfer casglu pedwar gwastraff (papur, metel, plastig a gwydr), ar wahân, fel a bennir gan Reoliadau Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2011 (diwygio) a bydd o gymorth i bob sefydliad yng Nghymru yr effeithir arnynt.
 

Cynllun y Sector Gweithgynhyrchu, Gweini a Manwerthu Bwyd

19/09/14
Cynllun yw hwn i helpu cyrff a chwmnïau yn sector bwyd a diod Cymru i leihau ac ailgylchu gwastraff bwyd a phecynnau cysylltiedig.
 

Ffigurau ailgylchi awdurdodau lleol Cymru: Adroddiad cyrchfannau ailgylchu 2012 - 2013

15/07/14
Mae’r adroddiad hwn yn adolygiad o ben draw taith gwastraff a gasglwyd ar gyfer ei ailgylchu, yn ôl adroddiadau awdurdodau lleol Cymru rhwng Ebrill 2012 a Mawrth 2013.
 

Y dystiolaeth sy’n sail i’r Rhaglen Atal Gwastraff

03/12/13
Rydym wedi ystyried gwahanol dystiolaeth sydd wedi’i chyhoeddi er mwyn cyfrannu at y gwaith o ddatblygu’r rhaglen atal gwastraff, fel y nodir yn nogfen y rhaglen.
 

Cynllun sector gwastraff diwydiannol a masnachol

03/12/13
Mae’r cynllun hwn yn rhoi manylion i chi ar ganlyniadau, polisïau a chamau gweithredu o ran gwastraff ar gyfer sefydliadau, cwmnïau ac unigolion yn y sectorau diwydiannol a masnachol yng Nghymru.
 

Papur Gwyn Bil yr Amgylchedd: Ailgylchu gwastraff dogfennau ar gefndir y cynigion

23/10/13
Rhoddodd yr adroddiadau hyn sylfaen dystiolaeth i ni ddatblygu cynigion deddfwriaethol ar gyfer cynyddu ailgylchu yng Nghymru.
 
Cwestiynau cyffredin

Cwestiynau cyffredin

27/08/13
Rydym wedi creu dogfen holi ac ateb ynghylch troi gwastraff yn ynni.
 

Ffigurau ailgylchi awdurdodau lleol Cymru: adroddiad pennau teithiau 2011 - 2012

22/03/13
Mae’r adroddiad hwn yn adolygiad o ben draw taith gwastraff a gasglwyd ar gyfer ei ailgylchu, yn ôl adroddiadau awdurdodau lleol Cymru rhwng Ebrill 2011 a Mawrth 2012.
 
Cynllun y sector adeiladu a dymchwel

Cynllun y sector adeiladu a dymchwel

01/03/13
Mae’r cynllun hwn yn manylu ar amcanion, polisïau a’r camau sy’n cael eu cymryd i fynd i’r afael a gwastraff sefydliadau, cwmnïau ac unigolion yn y sector adeiladu a dymchwel yng Nghymru.
 

Cynllun y Sector Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd

13/07/12
Mae’r Cynllun Sector hwn yn ymdrin â’r dulliau o reoli’r holl wastraff yng Nghymru ac yn awgrymu lle mae angen gwella ailgylchu.
 

Arweiniad Ynghylch Gweithredu’r Hierarchiaeth Gwastraff

19/01/12
Mae llawer o fusnesau a chyrff cyhoeddus Cymru’n anymwybodol o faint y mae gwastraff yn ei gostio iddynt.
 

Effaith Deunydd Gwrthodedig ar gyfraddau Ailgylchu Awdurdodau Lleol Cymru

09/12/11
Edrycha’r adroddiad hwn ar y bwlch presennol rhwng cyfraddau ailgylchu hysbysedig a gwirioneddol ledled Cymru.
 
Yr Astudiaeth Casgliadau Deunyddiau Ailgylchadwy Sychion Drws-i-ddrws – Cymru

Yr Astudiaeth Casgliadau Deunyddiau Ailgylchadwy Sychion Drws-i-ddrws – Cymru

30/03/11
Darfu inni gomisiynu Eunomia Consulting i astudio ailgylchu ar garreg y drws yng Nghymru. Bu tri cham i’r astudiaeth hon. Y cam cyntaf fu adolygu gwaith cyhoeddedig blaenorol o’r fath yma. Yr ail gam fu edrych yn fanwl ar chwe awdurdod lleol yng Nghymru. Y trydydd cam fu ymarferiad modelu Cymru-gyf ...
 

Cyfansoddiad Gwastraff Soled Dinesig Cymru

24/05/10
Darfu inni gomisiynu dau adroddiad er mwyn canfod beth sydd yn y gwastraff a gesglir o gartrefi gan awdurdodau lleol (gwastraff dinesig) Cymru. Cyhoeddwyd yr adroddiad cyntaf yn 2003, a’r ail yn 2010.