Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Y Diffiniad cyfreithiol o wastraff

Sut i benderfynu a yw deunydd yn wastraff ai peidio – cyngor i sefydliadau megis busnesau, awdurdodau lleol ac elusennau.

Mae’r canllaw cyffredinol hwn yn esbonio sut y dylech benderfynu a yw’r rheolau gwastraff yn berthnasol i’ch deunyddiau chi. Bydd angen ichi:

  • benderfynu a yw’ch deunydd yn wastraff
  • nodi pa bryd y mae’r rheolau gwastraff yn berthnasol
  • deall pa bryd y mae gwastraff yn peidio â bod yn wastraff 
  • deall pa bryd nad yw’r rheolau’n gymwys

Mae’r ddogfen wedi’i rhannu’n dair rhan sef:

  • Rhan 1 – nodi’r cefndir a’r sail dros gyflwyno canllawiau ar waredu gwastraff
  • Rhan 2 – canllaw ymarferol ar gyfer busnesau a sefydliadau eraill 
  • Rhan 3 - canllawiau manwl ar y diffiniad cyfreithiol o wastraff a sut y mae’n cael ei ddefnyddio
Ewch i wefan Llywodraeth y DU (dolen allanol) am ragor o wybodaeth.