Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Dadansoddiad budd cost ar gyfer taliadau bagiau am fywyd yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) yn sefydlu’r ddeddfwriaeth sydd ei hangen i gynllunio a rheoli adnoddau naturiol Cymru mewn ffordd fwy rhagweithiol, cynaliadwy a chydgysylltiedig.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae 2 darpariaeth ar gyfer bagiau siopa yn Bil yr Amgylchedd (Cymru).
  • Ymestyn y pwerau yn Neddf Newid yn yr Hinsawdd 2008 er mwyn galluogi Gweinidogion Cymru i bennu ffi ofynnol ar gyfer mathau eraill o fagiau plastig yn ogystal â bagiau siopa untro
  • Er mwyn gosod dyletswydd ar werthwyr bagiau siopa i ddefnyddio enillion net y tâl at achosion da fel y nodir yn y Rheoliadau.

Yn ogystal, bydd y Bil hefyd yn cael gwared o'r cyfyngiad presennol y gallai'r enillion net y tâl am fagiau siopa gael eu cymhwyso at achosion da amgylcheddol, ac yn ymestyn eu cais i unrhyw achos da.