Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Bagiau siopa untro

Dolenni perthnasol

Ym mis Hydref 2011, cyflwynwyd taliad o 5c ar Fagiau Siopa Untro yng Nghymru, er mwyn lleihau’r defnydd ohonynt a’r effeithiau amgylcheddol cysylltiedig.

Daeth y ddeddfwriaeth newydd ar godi tâl am fagiau siopa untro i rym yng Nghymru ar 1 Hydref 2011. Erbyn hyn, nid yw bagiau siopa untro yn cael eu rhoi am ddim pan fo pobl yn prynu nwyddau.

Rydym yn ymroddedig i leihau'r nifer o fagiau siopa untro sy'n cael eu defnyddio yng Nghymru.

Ewch i: Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro (Cymru) 2010 (dolen allanol)

Mae Llywodraeth Cymru eisiau i’r arian a godir gael ei roi i achosion da, rhai amgylcheddol yn ddelfrydol, yma yng Nghymru.

  • Rhwng 2011 a 2014 defnyddiwyd 57% yn llai o fagiau siopa o bob math.
  • Amcangyfrif y bu gostyngiad o 71% yn y nifer o fagiau siopa untro a ddefnyddiwyd.
  • Mae canran y siopwyr sy’n hapus a’r tâl wedi codi o 61% yn 2011 i 74% yn 2015.
  • Rhwng cyflwyno’r tâl 5c ym mis Hydref 2011 a Hydref 2014, mae elusennau wedi cael rhwng £17m a £22m ychwanegol.

Achosion da

Os ydych chi’n achos da – gallai hwn fod yn unrhyw beth o ysgol, grŵp cymunedol lleol bach i elusen genedlaethol – yna efallai y byddwch am gysylltu â busnesau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i weld a allant roi unrhyw ran o’r arian i chi.

Mae enghraifft o lythyr (dolen allanol) y mae modd i chi ei ddefnyddio ar gael ar gwefan Talu am fagiau Cymru.

I fanwerthwyr

I gael mwy o wybodaeth am ein polisïau ar fagiau siopa untro, ewch i wefan Talu am fagiau Cymru (dolen allanol).

Dadansoddiad budd cost ar gyfer taliadau bagiau am fywyd yng Nghymru

11/05/15
Mae 2 darpariaeth ar gyfer bagiau siopa yn Bil yr Amgylchedd (Cymru).
 

Newid arfaethedig ynghylch bagiau siopa untro - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

08/12/14
Diben y polisi yw ceisio annog mwy o siopwyr i ailddefnyddio bagiau trwy godi tâl am fagiau siopa untro ar ffurf rheoliadau sydd â'u nod ar leihau nifer y bagiau siopa untro a ddefnyddir.
 

Astudiaeth ymddygiad ynghylch defnyddio ac ailddefnyddio bagiau siopa 2012

03/09/13
Adolygiad o ganfyddiadau siopwyr a’r defnydd o fagiau siopa untro, bagiau am oes a chynhwysyddion eraill yng Nghymru a’r Alban.
 

Gwerthuso cyflwyno’r tâl am fagiau siopa untro yng Nghymru: Newid agweddau a goferu ymddygiad

04/07/12
Mae’r gwerthusiad yn dangos bod y polisi’n boblogaidd ac effeithiol.
 

Gweithredu edwyddorion rheoleiddo da: adolygiad o weithgareddau awdurdodau lloel yng Nghymru

21/10/10
Adolygodd y Swyddfa Gwell Rheoleiddio Leol (LBRO) y 22 awdurdod lleol yng Nghymru i gadarnhau eu bod yn gweithio’n unol ag egwyddorion rheoleiddio da cyn i ni allu trosglwyddo pwerau sancsiynau sifil i gynghorau sir a bwrdeistref sirol yng Nghymru.
 

EV0422: Asesu Effeithiau Amgylcheddol Deunyddiau Plastig sy’n Ymchwalu oherwydd yr Haul neu Ocsigen Drwy Gydol Eu Hoes

04/06/10
Mae’r adroddiad a gafodd ei baratoi ar gyfer Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) yn edrych ar effeithiau amgylcheddol deunyddiau plastig sy’n ymchwalu oherwydd yr haul neu ocsigen.
 

Arfarniad Effaith Rheoliadol ar y cynigion i godi tâl am fagiau siopa untro

06/05/10
Mae’r Arfarniad Effaith Rheoliadol yn disgrifio costau a buddiannau’r pedwar polisi ar godi tâl am fagiau siopa untro.
 
Astudiaeth Bagiau Untro

Astudiaeth Bagiau Untro

16/10/09
Tystiolaeth i gefnogi ein cynigion i gyflwyno ffi ar fagiau siopa untro o blastig a phapur yng Nghymru.