Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

EV0422: Asesu Effeithiau Amgylcheddol Deunyddiau Plastig sy’n Ymchwalu oherwydd yr Haul neu Ocsigen Drwy Gydol Eu Hoes

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r adroddiad a gafodd ei baratoi ar gyfer Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) yn edrych ar effeithiau amgylcheddol deunyddiau plastig sy’n ymchwalu oherwydd yr haul neu ocsigen.
Mae’r astudiaeth yn canolbwyntio ar ddiwedd oes y deunyddiau plastig ac effaith eu diraddiad neu fiodiraddiad ar yr amgylchedd.
 
Cynhaliwyd yr astudiaeth hon gan Brifysgol Loughborough. Mae’r farn a roddir yn adlewyrchu canfyddiadau’r ymchwil a dehongliad yr awdur. Nid yw o reidrwydd yn adlewyrchu polisi na barn DEFRA, na Lywodraeth Cymru, unrhyw ran ohoni nac unrhyw gorff sy'n gysylltiedig â hi.