Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Pacio a gwastraff deunydd pacio

Dolenni perthnasol

Bocsys gwag
Yr hyn yr ydym ni Llywodraeth Cymru, a Llywodraeth y DU yn ei wneud i leihau swm deunydd pacio a gwastraff deunydd pacio.

Cynhyrchwyd 10.8 miliwn tunnell fetrig o wastraff deunydd pacio yn y DU yn 2009. Adenillwyd 67% ohono, ac ailgylchwyd 62%. Mae’r cyfanswm wedi cynyddu ers 2007, ond y mae rhagor yn cael ei ailgylchu a’i adennill. Mae’r DU wedi cyrraedd nod y Gyfarwyddeb ar gyfer 2009, ond y mae eto angen inni leihau cyfanswm y gwastraff deunydd pacio, heb amharu ar y cynnyrch y mae’n ei amddiffyn, a chynyddu’r hyn a ailgylchir ac a adenillir.

Mae cyfarwyddeb y GE parthed Deunydd Pacedu a Gwastraff Deunydd Pacedu (2007) yn ceisio lleihau effaith amgylcheddol deunydd pacedu a gwastraff deunydd pacedu trwy:

  • gyflwyno nodau adennill ac ailgylchu
  • annog lleihau ac ailddefnyddio.

Mae’r rheoliadau’n mynnu bod busnesau’n adennill ac yn ailgylchu deunydd pacedu os:

  • trafodant ragor na 50 tunnell fetrig o ddeunydd pacedu mewn blwyddyn
  • y mae eu trosiant yn rhagor na £2 miliwn y flwyddyn.

Mae’r cyfanswm y mae’n rhaid i bob un busnes ei adennill yn dibynnu ar:

  • cyfanswm y deunydd pacedu y mae’r busnes yn ei drafod
  • nodau adennill ac ailgylchu’r busnes am y flwyddyn
  • gweithgaredd deunydd pacedu’r busnes.

Gall busnesau ymgofrestru a rheoleiddiwr amgylcheddol Cymru, Chyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol), neu ymuno â chynllun cydymffurfiaeth gofrestredig.

Nodau

Rydym yn ceisio:

  • lleihau i’r eithaf gyfanswm y deunydd pacedu a ddefnyddir, a’r gwastraff deunydd pacedu a gynhyrchir
  • sicrhau adennill ac ailgylchu cyfran fawr o ddeunyddiau pacedu.

Gosodir nodau adennill ac ailgylchu ar gyfer busnesau’r DU. Mae’r nodau hyn o gymorth i’r DU gyrraedd nodau Cyfarwyddeb y GE. Ceir y nodau presennol ar wefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (dolen allanol, Saesneg yn unig) (Defra).

Cysylltiadau a rhagor o wybodaeth

Amlinellir ein strategaethau a’n gweithgareddau parthed lleihau ac ailgylchu deunydd pacedu yng Nghymru yn Tuag at Ddyfodol Diwastraff a’r cynlluniau sector cysylltiedig. Adlewyrchant ein cynllun datblygu cynaliadwy ni.

Os dymunwch holi rhagor, cysylltwch â ni trwy e-bost at: waste@wales.gsi.gov.uk.

Gweithiwn â Llywodraeth y DU a gweinyddiaethau datganoledig eraill er mwyn  sicrhau agwedd gyffredin a chyson ledled y DU. Ceir rhagor o wybodaeth am waith ar Ddeunydd Pacedu a Gwastraff Deunydd Pacedu ar raddfa’r DU ar wefan Defra.

“Gwneud y Gorau o Ddeunydd Pacedu” yw’r strategaeth a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU a’r Gweinyddiaethau Datganoledig ar gyfer y DU. Gesyd gyfeiriad eglur ar gyfer polisi deunydd pacedu’r DU am y ddeng mlynedd nesaf. Ceir rhagor o gymorth ynghylch rheoliadau’r DU sy’n gysylltiedig â deunydd pacedu a gwastraff deunydd pacedu ar wefan Busnes Cymru (dolen allanol, Saesneg yn unig).