Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Beth i’w wneud â bwrdd plastr dros ben

Dolenni perthnasol

Sut i benderfynu a yw deunydd yn wastraff ai peidio – cyngor i sefydliadau megis busnesau, awdurdodau lleol ac elusennau.

Mae bwrdd plastr wedi’i wneud o haen o gypswm rhwng dwy haen o bapur leinin. Ers 1 Ebrill 2009, nid yw’n bosibl taflu gypswm a bwrdd plastr mewn safle tirlenwi sy’n cynnwys gwastraff bioddiraddadwy.

Os ydych chi’n gwneud gwaith adeiladu a bod gennych chi gypswm neu fwrdd plastr dros ben, yna mae’n rhaid i chi wneud y canlynol:

  • gwahanu gypswm a byrddau plastr oddi wrth weddill eich gwastraff fel y gellir eu hailgylchu, eu hailddefnyddio neu eu taflu’n briodol yn y safle tir lenwi
  • os oes gennych chi lwyth o wastraff cymysg, gwahanwch y byrddau plastr oddi wrth weddill y llwyth fel y gellir ei adnabod yn rhwydd i’w wahanu yn yr orsaf trosglwyddo gwastraff
  • peidiwch â chymysgu gypswm neu fwrdd plastr gyda gwastraff arall ar safle tir lenwi
  • trafodwch yr opsiynau ar gyfer ailgylchu bwrdd plastr gyda’ch contractwr rheoli gwastraff - mae’n bosibl y gallan nhw roi sgip wag ar wahân i chi neu ei sortio i chi.

Atal byrddau plastr yn cael ei wastraffu

Mae Partneriaeth Cynaliadwyedd Byrddau Plastr (PSP) wedi datblygu Cynllun Gweithredu. Mae’n cynnwys camau ar leihau gwastraff. Gallwch ddarllen rhagor amdano ar wefan Rhaglen Gweithredu’r Cynllun Gwastraff ac Adnoddau (WRAP) wefan Rhaglen Gweithredu'r Cynllun Gwastraff ac Adnoddau (WRAP) (dolen allanol, Saesneg yn unig).