Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 – Rhan 5 (Tyllu personol)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Daeth y darpariaethau ar roi twll mewn rhan bersonol o’r corff yn Rhan 5 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 i rym ar 1 Chwefror 2018.

Mae'r Ddeddf (dolen allanol) yn ei gwneud yn drosedd rhoi twll mewn rhan bersonol o gorff plant a phobl ifanc o dan 18 oed yng Nghymru. Mae hefyd yn drosedd gwneud trefniadau i hynny ddigwydd. Mae deg "rhan bersonol o'r corff" wedi'u rhestru yn y Ddeddf, gan gynnwys y tafod, ac mae’r rhain yn berthnasol i bob rhywedd. 

Diben y gyfraith newydd hon yw amddiffyn plant a phobl ifanc rhag heintiau ac anafiadau, fel sy'n gallu digwydd ar ôl cael twll mewn rhan bersonol o'r corff, neu a all godi gan fod pobl ifanc yn llai tebygol o gymryd gofal priodol ar ôl cael twll yn eu cyrff. Diben arall yw amddiffyn plant drwy gael gwared ar yr amgylchiadau o gael eu rhoi mewn sefyllfa lle gallent fod yn agored i niwed. 

Ni fydd person o dan 18 oed yn gallu rhoi caniatâd i gael twll mewn rhan bersonol o'r corff, ac ni fydd rhiant neu warcheidwad chwaith yn gallu rhoi caniatâd ar ran person ifanc.

Bydd awdurdodau lleol yn sicrhau bod y gyfraith hon yn cael ei gorfodi yng Nghymru, gan gynnwys:

  • bwrw ymlaen ag erlyniadau
  • ymchwilio i gŵynion, a chymryd camau eraill. 
Mae dyletswydd hefyd ar yr heddlu yng Nghymru i gynorthwyo awdurdodau lleol i gynnal camau gorfodi yn ôl yr angen.