Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Dolenni perthnasol

Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Yn ei ddatganiad ym mis Gorffennaf 2017, amlinellodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ei weledigaeth ar gyfer sefydliad newydd – Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC). 

Neges gan Alex Howells, Prif Weithredwr Addysg a Gwella Iechyd Cymru ac Andrew Goodall Uwch-Swyddog Cyfrifol, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru (Saesneg yn unig, dolen allanol)

Bydd AaGIC yn un corff i gefnogi ein gweithlu iechyd yng Nghymru i ddatblygu. Bydd y corff newydd hwn yn dod i fodolaeth ym mis Ebrill 2018. Bydd ei gylch gwaith yn cynnwys:

  • addysg a hyfforddiant 
  • cynllunio
  • arweinyddiaeth
  • gyrfaoedd 
  • gwella
  • ehangu mynediad.  

David Pritchard, Cyfarwyddwr y Rhaglen, Llywodraeth Cymru sy'n arwain y tîm sy’n gweithio gyda’r sector i sefydlu AaGIC erbyn y flwyddyn nesaf. Ochr yn ochr â David mae Catrin Dowling (Arweinydd Adnoddau Dynol), Becks Hawkins (Rheolwr y Rhaglen) a Zoe Elston, Tania Jeynes a Emma Coles sy'n rheoli'r ffrydiau gwaith. 

O 1 Hydref, caiff Dr Chris Jones ei benodi'n Gadeirydd dros dro er mwyn arwain y gwaith o bontio i'r corff newydd. 

Yn cefnogi Tîm y Rhaglen mae grŵp o bobl o bob rhan o'r cyrff y mae'r newid hwn yn effeithio arnynt, ynghyd â chyrff eraill sector cyhoeddus Cymru sef y naw ffrwd waith. Mae'r ffrydiau gwaith hyn yn adrodd i'r Bwrdd Rhaglen. Cadeirydd y Bwrdd Rhaglen yw'r Uwch-swyddog Cyfrifol, Andrew Goodall, Prif Weithredwr GIG Cymru. 

I gael rhagor o wybodaeth am y Rhaglen neu'r ffrydiau gwaith, cysylltwch â Thîm y Rhaglen drwy

E-bost: HEIW@llyw.cymru

Ffonio 0300 025 0172

Tanysgrifiwch i'r cylchlythyr 

Clychlythyr 3

Clychlythyr 2

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Cylchlythyr 1 (Maint ffeil: 153KB)