Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Fframwaith strategol olynol Mwy na geiriau.... ar gyfer gwasanaethau Cymraeg mewn iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r fframwaith strategol olynol hwn yn adeiladu ar y Mwy na geiriau.... gwreiddiol a gyhoeddwyd yn 2012.

Nod y strategaeth gwreiddiol oedd cryfhau gwasanaethau Cymraeg yn y maes iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol.  

Mae hyn wedi arwain at nifer o fentrau yn sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn derbyn gwasanaethau yn eu hiaith gyntaf, gan ddefnyddio sgiliau ac adnoddau sydd eisoes yn bodoli.

Nod y fframwaith strategol olynol hwn yw i adeiladu ar y strategaeth gwreiddiol, yn ogystal ag adlewyrchu newidiadau a welwyd o ran polisi a deddfwriaeth.  

Mae’r Cynnig Rhagweithiol yn parhau i fod yn elfen greiddiol o’r fframwaith strategol olynol hwn.  Mae'n bwysig bod aelodau staff yn cynnig gwasanaethau Cymraeg i gleifion, yn hytrach na disgwyl i gleifion ofyn amdanynt. I gynorthwyo staff i wneud Cynnig Rhagweithiol datblygwyd pecyn gwybodaeth sydd ar gael isod.

Bwrdd Partneriaeth

I helpu’r gwaith o oruchwylio gweithrediad Mwy na geiriau...., sefydlwyd Bwrdd Partneriaeth. Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ar y 9 Rhagfyr 2016.

Mi fydd y Bwrdd yn cyfarfod tair gwaith y flwyddyn.