Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Codau ymarfer a chanllawiau statudol

Dolenni perthnasol

Mae'r cod ymarfer o ran mesur perfformiad gwasanaethau cymdeithasol wedi-ei gyhoeddi o dan adran 145 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Deddf Lles (Cymru) 2014.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cyhoeddir y codau ymarfer hyn o dan adran 145 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Rhaid i awdurdodau lleol, wrth arfer eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol, weithredu yn unol â'r gofynion a geir yn y codau hyn.

Cyhoeddir y canllawiau statudol hyn o dan adran 169 o’r Ddeddf. Mae’n rhaid i awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol ystyried y canllawiau hyn mewn perthynas â threfniadau partneriaeth sy’n ofynnol o dan adran 166 o’r Ddeddf.

I gael copïau o Godau Ymarfer sydd wedi’u disodli neu eu dirymu, e-bostiwch: SymudGofalCymdeithasolYmlaen@wales.gsi.gov.uk 

Lawrlwytho Dogfen