Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Mae gofal a chymorth yng Nghymru yn newid

Dolenni perthnasol

Mae 22 o awdurdodau unedol yng Nghymru (cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol) sy’n darparu ystod eang o wasanaethau.
Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Symbols

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) yw'r gyfraith ar gyfer gwella lles pobl sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cymorth.

Beth mae hyn yn ei olygu i mi?

Mae'r Ddeddf yn newid y ffordd y mae anghenion pobl yn cael eu hasesu a'r ffordd y mae gwasanaethau yn cael eu darparu. Mae'n rhoi mwy o lais i bobl yn y math o ofal a chymorth y byddant yn eu cael.

Mae'n hyrwyddo'r cymorth sydd ar gael yn y gymuned i leihau'r angen am gymorth ffurfiol, wedi'i gynllunio.

  • Bydd gwasanaethau ar gael i roi'r cymorth iawn, ar yr amser iawn 
  • Mae mwy o wybodaeth a chyngor ar gael  
  • Mae'r asesu yn symlach ac yn fwy cymesur  
  • Mae gan ofalwyr yr un hawliau i gael eu hasesu am gymorth â rheini y byddant yn rhoi gofal iddynt 
  • Mae pwerau cryfach i gadw pobl yn ddiogel rhag cael eu cam-drin a'u hesgeuluso.

Mae'r ffeithluniau isod yn helpu i egluro beth mae'r Ddeddf yn ei olygu ichi. Bydd eich awdurdod lleol yn gallu rhoi mwy o wybodaeth ichi.

Mae ein rhestr chwarae ar YouTube (dolen allanol) yn edrych ar rai o’r ffyrdd y mae'r Ddeddf yn gwneud gwahaniaeth.

Gallwch weld Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn legislation.gov (dolen allanol)