Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Asesiadau poblogaeth a chynlluniau ardal 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn dweud dylai’r awdurdodau lleol ar byrddau iechyd ar y cyd wneud asesiad o'u poblogaeth i ganfod anghenion gofal a chymorth yn eu hardaloedd. 

Rhaid i'r asesiadau hefyd nodi ystod a lefel y gwasanaethau sydd eu hangen i ddiwallu'r anghenion hynny.  

Mae’r adroddiadau asesiad poblogaeth cyntaf ar gael isod (dolenni allanol). 

Caerdydd a'r Fro

Cwm Taf

Gwent 

Gogledd Cymru

Powys

Bae’r Gorllewin

Gorllewin Cymru

Bydd cynlluniau ardal i ymateb i'r adroddiadau hyn yn cael eu cyhoeddi ym mis Ebrill 2018.

Adroddiad cenedlaethol asesu’r boblogaeth

Mae'r adroddiad cenedlaethol asesu’r boblogaeth yn dwyn ynghyd prif ganfyddiadau'r asesiad poblogaeth cyntaf. Mae'n darparu trosolwg cynhwysfawr ar ofal a chymorth yng Nghymru.

Cynlluniau ardal

Rhaid i awdurdodau lleol a byrddau iechyd baratoi cynlluniau sy'n nodi sut y byddant yn ymateb i anghenion gofal a chymorth a nodwyd yn yr asesiadau poblogaeth.  

Cyhoeddwyd y cynlluniau ardal cyntaf ym mis Ebrill 2018 ac maen nhw ar gael isod (dolenni allanol): 

Caerdydd a'r Fro 

Cwm Taf 

Gwent

Gogledd Cymru

Powys (Saesneg yn unig) 

Bae'r Gorllewin 

Gorllewin Cymru