Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Talu am ofal

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: iechyd a gofal cymdeithasol.

Dolenni perthnasol

O heddiw ymlaen, mae pobl yng Nghymru yn cael cadw hyd at £40,000 o’u harian cyn iddynt orfod talu cost lawn eu gofal preswyl.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn sefydlu system decach a mwy cynaliadwy ar gyfer talu am ofal cymdeithasol. 

Mae gan Gymru gyfran uwch o bobl hŷn sydd â llai o fodd ariannol, o gymharu â gweddill y DU. Er mwyn cymryd hynny i ystyriaeth, rydym yn gwneud newidiadau i’r ffordd y mae pobl yn talu am eu gofal a’u cymorth. 

Yn 2011, pennwyd terfyn ar swm y taliadau y caiff awdurdodau ofyn i unigolion ei dalu am y gofal y maent yn ei dderbyn yn eu cartref neu yn y gymuned.

Y terfyn ar hyn o bryd yw £80 yr wythnos. 

Yn 2016, gwnaethom ymrwymiad i gynyddu uchafswm y cyfalaf y caiff unigolyn ei gadw heb fod angen iddo ei ddefnyddio i dalu am ei ofal preswyl. 

Mae cyfalaf yn cynnwys cynilion, buddsoddiadau, a gwerth yr eiddo y mae'r unigolyn yn berchen arno, ac eithrio pan fydd partner, cyn bartner, neu berson dibynnol yn parhau i fyw ynddo. 

Rydym wedi ymrwymo i godi’r terfyn o £24,000 i £50,000, gan wneud hynny fesul dipyn. Eisoes codwyd y terfyn i £40,000 ym mis Ebrill 2018. 

Astudiaeth ymchwil

Bu ymchwil annibynnol yn edrych ar yr opsiynau ar gyfer cyflawni’r ymrwymiad hwn. (Gweler isod)