Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Polisi Gofalwyr Cymru

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: iechyd a gofal cymdeithasol.

Dolenni perthnasol

Mae’r canllawiau hyn yn cwmpasu’r cyfnod o 1 Ebrill 2018 i 31 Mawrth 2019.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Roedd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn disodli deddfwriaeth flaenorol. Cyflwynodd hawliau ychwanegol i ofalwyr yng Nghymru.  

Blaenoriaethau cenedlaethol

Ar ôl trafod â chynrychiolwyr gofal o faes iechyd, llywodraeth leol a'r trydydd sector ac â gofalwyr eu hunain, cytunwyd ar dair blaenoriaeth genedlaethol i wella bywydau gofalwyr. Mae'r blaenoriaethau hyn yn disodli ac yn datblygu gwaith a wnaed eisoes, gwaith fel y Strategaeth ar gyfer Gofalwyr yng Nghymru (2013-2016) 

  • Helpu i fyw yn ogystal â gofalu - rhaid i bob gofalwr gael seibiannau rhesymol o’r gwaith gofalu er mwyn iddynt allu parhau i wneud hynny, ac i gael eu bywyd eu hunain y tu hwnt i ofalu.
  • Adnabod a chydnabod gofalwyr - yr angen i wella ymwybyddiaeth gofalwyr o’u rôl a sicrhau bod y cymorth angenrheidiol ar gael iddynt. 
  • Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i ofalwyr – mae'n bwysig bod gofalwyr yn cael yr wybodaeth a'r cyngor priodol ble bynnag a phryd bynnag y mae angen hynny arnynt.

Grŵp Cynghori'r Gweinidog

Rydym wedi sefydlu Grŵp Cynghori'r Gweinidog i Ofalwyr er mwyn arwain ar y gwaith a goruchwylio'r cynnydd yn erbyn y blaenoriaethau cenedlaethol.