Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cwynion

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Daeth trefniadau newydd ar gyfer delio â chwynion am wasanaethau cymdeithasol i rym ar 1 Awst 2014.

Hefyd, gall yr achwynwyr anfon eu cwyn at Mae gweithdrefn newydd wedi’i chyflwyno i wella’r profiad i bobl sy’n gwneud cwynion. Mae’r broses gwyno wedi’i symleiddio ac mae’r canllawiau i awdurdodau lleol yn haws eu deall.

Mae hefyd yn sicrhau bod y weithdrefn ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yn gydnaws â’r weithdrefn mewn gwasanaethau cyhoeddus eraill, yn arbennig y GIG.  

Mae’r gweithdrefnau’n seiliedig ar ddwy egwyddor allweddol:

  • Mae gan bawb sy'n gwneud cwyn am wasanaethau cymdeithasol yng Nghymru yr hawl i gael gwrandawiad. Rhaid gwrando ar eu barn, eu dymuniadau a'u teimladau; a rhaid datrys eu pryderon yn sydyn ac yn effeithiol.
  • Gall cwynion dynnu sylw at y mannau hynny lle mae angen gwella gwasanaethau. Mae’n bwysig bod awdurdodau lleol yn dysgu o'r cwynion hyn er mwyn nodi pa wasanaethau y dylid eu newid a’u gwella.


Mae dau gam yn y broses newydd:

Cam 1 – datrys yn lleol

Rhaid i’r awdurdod lleol bob amser gynnig trafod cwynion neu sylwadau gyda’r achwynydd er mwyn ceisio datrys problemau. Rhaid i’r drafodaeth hon gael ei chynnal o fewn 10 diwrnod gwaith. Dylai hyn alluogi datrysiad cyflym a llwyddiannus i’r rhan fwyaf o gwynion.  

Cam 2 – ymchwiliad ffurfiol

Mae gan yr achwynydd yr hawl i ofyn i'r awdurdod lleol ystyried ei gŵyn yn ffurfiol. Ar y cam hwn, bydd Archwilydd Annibynnol yn ymchwilio i’r gŵyn. Bydd hwn yn rhywun nad yw’n gyflogedig gan yr awdurdod lleol sy’n destun y gŵyn.

Rhaid llunio adroddiad gyda chanfyddiadau, casgliadau ac argymhellion. Rhaid i'r awdurdod ymateb i'r achwynydd o fewn 25 diwrnod gwaith i'r cais i symud ymlaen i'r cam hwn.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Os ydynt yn dal i fod yn anfodlon, gall yr achwynwyr fynd â’u cwyn at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (dolen allanol)