Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Taliadau uniongyrchol

Gall awdurdodau lleol roi cyllid i unigolion er mwyn iddynt brynu eu gofal eu hunain.

Mae taliadau uniongyrchol yn rhoi mwy o ddewis i bobl ac felly mwy o reolaeth dros eu bywydau, gan eu bod yn cael dewis pa fath o gymorth maent am ei gael, a sut, pryd, a chan bwy y mae'n cael ei ddarparu.

Os ydych chi angen gofal a chymorth cymwys (neu gefnogaeth os mai gofalwr ydych chi), cewch ddewis defnyddio taliadau uniongyrchol yn lle gwasanaethau a gomisiynir gan eich awdurdod lleol, neu ochr yn ochr â’r gwasanaethau hynny.

Bydd taliadau uniongyrchol yn cael eu trafod gyda chi yn ystod eich asesiad, a fydd yn gyfle ichi gael cymorth i nodi'r hyn sy'n bwysig i chi, yr hyn yr ydych am ei gyflawni, a'r hyn y mae ei angen i wneud hynny'n bosibl.

Os byddwch yn dewis peidio â derbyn taliadau uniongyrchol, ond yn newid eich meddwl yn nes ymlaen, dylech gysylltu â'ch awdurdod lleol.

Mae unigolion nad ydynt yn gallu gwneud eu penderfyniadau eu hunain (at ddibenion Deddf Iechyd Meddwl 2005) yn cael trefnu i dderbyn taliadau uniongyrchol drwy benodi person addas a fydd yn derbyn ac yn rheoli'r taliadau ar eu rhan.  

Mae'n bosibl trefnu i daliadau uniongyrchol gael eu rheoli gan berson o’ch dewis os nad ydych am eu rheoli eich hunan. Os ydych yn cyflogi Cynorthwyydd Personol, gallwch gael cymorth gyda'ch dyletswyddau cyflogi.