Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gwasanaethau cymdeithasol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: iechyd a gofal cymdeithasol.

Llaw

Rydym yn gweithio gydag awdurdodau lleol a’r sector annibynnol sy’n darparu gwasanaethau cymdeithasol, ac yn eu cefnogi.

 Rydym yn gyfrifol am ddeddfwriaeth a pholisi, ac am sicrhau bod gwasanaethau yn cael eu rheoleiddio a’u harolygu. Rydym hefyd yn rhoi cyllid ac arweiniad i awdurdodau lleol.

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn dod i rym ym mis Ebrill 2016.

Dyma’r fframwaith cyfreithiol newydd sy’n dod â chyfraith gwasanaethau cymdeithasol ynghyd ac yn ei moderneiddio.

Bydd y Ddeddf yn newid y sector gwasanaethau cymdeithasol ac yn rhoi mwy o lais i bobl yn eu gofal a’r cymorth y gallant ddisgwyl ei gael.

Mae’r gyfraith wedi’i seilio ar bedair egwyddor, sef llesiant, pobl, partneriaeth ac atal anawsterau.


Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Cafodd Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) Gydsyniad Brenhinol ym mis Ionawr 2016.

Mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) wedi newid sylfaen y sector, a bydd y Ddeddf gysylltiedig hon yn adeiladu ar lwyddiant rheoleiddio yng Nghymru i wella ansawdd y gofal a’r gefnogaeth a gwella diogelwch i’n dinasyddion.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r hwb gwybodaeth a dysgu a gynhelir gan Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer deddfwriaeth gofal cymdeithasol.