Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Anableddau dysgu

Mae pobl ag anabledd dysgu ymysg y rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas ac mae Llywodraeth Cymru yn benderfynol o wella’u bywydau.  

Mae Llywodraeth Cymru yn gweld pawb sydd ag anabledd dysgu fel dinasyddion llawn, yn gydradd o ran statws â phob un o’u cyfoedion.

Strategaeth Anabledd Dysgu Cymru

Cyhoeddwyd y fersiwn ddiweddaraf o Gynllun Gweithredu Strategol Anabledd Dysgu yn 2007. Ers hynny mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) wedi ei chyflwyno. Mae’r Ddeddf wedi newid y ffordd yr ydym yn diwallu anghenion gofal a chymorth pobl ag anabledd dysgu a’u gofalwyr. Mae gan bob unigolyn hawl i ddweud ei ddweud am ei anghenion ei hun gan gynnwys diffinio eu ganlyniadau llesiant.

Dylai anghenion gofal a chymorth gael eu diwallu gan wasanaethau prif ffrwd pan fo hynny’n bosibl. Er hynny, bydd gan rai unigolion anghenion arbennig y bydd angen eu diwallu drwy gefnogaeth bersonol. 

Grŵp Cynghori ar Anabledd Dysgu 

Sefydlwyd y Grŵp Cynghori ar Anabledd Dysgu i ddarparu cyngor i Weinidogion Cymru ar faterion sy’n ymwneud ag anableddau dysgu. Ar hyn o bryd mae’r Grŵp Cynghori ar Anabledd Dysgu yn cydweithio â Llywodraeth Cymru ar gynllun gweithredu strategol ar gyfer pobl ag anabledd dysgu. Bydd ymgynghoriad cyhoeddus arno yn ddiweddarach eleni.

Pobl ag anabledd dysgu 

Mae’r Grŵp Cynghori ar Anabledd Dysgu yn ffafrio’r term ‘pobl ag anabledd dysgu’  Rydym yn ymwybodol nad yw’r term hwn yn dderbyniol i bawb a byddwn yn parhau i’w adolygu.