Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Dolenni perthnasol

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) yw'r gyfraith ar gyfer gwella lles pobl sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cymorth.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cafodd y Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) Gydsyniad Brenhinol ar 18 Ionawr 2016.

Pam mae angen y Ddeddf

Cafodd sylfeini’r sector gofal cymdeithasol eu gweddnewid gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) yw’r cam nesaf i wneud gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru yn fwy cynaliadwy.

Beth yw Diben y ddeddf?

Mae’r Ddeddf yn adeiladu ar lwyddiant rheoleiddio yng Nghymru ac mae’n adlewyrchu’r newid byd yn y maes gofal cymdeithasol. Mae’n gosod ansawdd a gwella wrth galon y gyfundrefn reoleiddio ac yn cadarnhau trefniadau diogelu i’r rheini sydd eu hangen. Bydd rheoleiddio yn mynd ymhellach na chydymffurfiaeth â safonau gofynnol. Bydd yn canolbwyntio mwy ar ansawdd y gwasanaethau a’r effaith maen nhw’n ei chael ar y bobl sy’n eu derbyn.

Beth mae’r Ddeddf yn ei Ddarparu

  • sefydlu cyfundrefn reoleiddio sy’n gyson â’r newidiadau sy’n cael eu gwneud gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
  • cyfrannu at wasanaethau cyhoeddus mwy effeithiol drwy sefydlu cyfundrefn reoleiddio sy’n galluogi ac yn grymuso dinasyddion a gweithwyr proffesiynol y gwasanaethau fel ei gilydd
  • darparu ymateb cadarn ac ystyrlon i’r gwersi clir sydd wedi cael eu dysgu ar ôl i fethiannau yn y system ddod i’r amlwg – yn Adolygiad Flynn yn fwyaf diweddar
  • ail-enwi Cyngor Gofal Cymru yn Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru gyda chylch gwaith ehangach erbyn mis Ebrill 2017.

I gael rhagor o wybodaeth am y Ddeddf, ewch i wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol)