Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Diogelu

Dolenni perthnasol

Rhaid i awdurdodau lleol, wrth arfer eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol, weithredu yn unol â'r gofynion a geir yn y codau hyn.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae diogelu’n ymwneud ag amddiffyn plant ac oedolion rhag camdriniaeth neu esgeulustod ac addysgu’r bobl o’u cwmpas i adnabod yr  arwyddion  a’r peryglon. 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn cyflwyno dull cryf, cadarn ac effeithiol o weithredu diogelu drwy bartneriaeth.

Un o egwyddorion pwysicaf diogelu yw bod diogelu’n gyfrifoldeb ar bob un ohonom. Mae’n rhaid i bob gweithiwr proffesiynol a sefydliad wneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau bod plant ac oedolion sydd mewn perygl yn cael eu hamddiffyn rhag camdriniaeth.

Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

Rydym wedi sefydlu Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol i weithio gyda’r byrddau diogelu oedolion a’r byrddau diogelu plant drwy Gymru. 

Dyletswyddau’r Bwrdd fydd:

  • cefnogi a chynghori’r Byrddau Diogelu, gyda’r bwriad o sicrhau eu bod yn effeithiol
  • adrodd ynghylch pa mor ddigonol ac effeithiol yw’r trefniadau i ddiogelu plant ac oedolion yng Nghymru
  • gwneud argymhellion i Weinidogion Cymru ynghylch ffyrdd o wella’r trefniadau hynny.

Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan (AWCPP)

Mae'r AWCPP yn rhan hanfodol o ddiogelu plant a hybu eu lles. Maent yn llywio arferion amddiffyn plant yn yr holl Fyrddau Lleol a Rhanbarthol Diogelu Plant ar draws Cymru.

Fe’u rheolir gan y Grŵp Adolygu Amddiffyn Plant Cymru gyfan(dolen allanol) , sy’n cynrychioli Byrddau Diogelu Plant ac asiantaethau partner yng Nghymru.

Mae prosiect ar y gweill i ddiweddaru a disodli’r gweithdrefnau hyn.

Cynllun Gweithredu Cenedlaethol i Fynd i’r Afael â Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant (Cymru)

Mae’r cynllun gweithredu cenedlaethol hwn yn nodi fframwaith a safonau gofynnol y dylai Byrddau Diogelu Plant ac asiantaethau partner weithio ar y cyd ac yn unigol tuag atynt ac adeiladu arnynt er mwyn:

  • Atal ac amddiffyn plant a phobl ifanc rhag dioddef camfanteisio rhywiol;
  • Rhoi cymorth ymatebol, priodol a chyson i’r rhai a adnabyddir fel rhai sy’n dioddef neu mewn perygl o ddioddef camfanteisio rhywiol;
  • Cyfrannu at adnabod cyflawnwyr, tarfu arnynt a’u herlyn.