Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Fframwaith mesur perfformiad ar gyfer awdurdodau lleol

Dolenni perthnasol

Rhaid i awdurdodau lleol, wrth arfer eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol, weithredu yn unol â'r gofynion a geir yn y codau hyn.
Mae Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) yw'r gyfraith ar gyfer gwella lles pobl sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cymorth.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r cod ymarfer o ran mesur perfformiad gwasanaethau cymdeithasol wedi-ei gyhoeddi o dan adran 145 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Deddf Lles (Cymru) 2014.

Mae’r cod yn pennu fframwaith mesur perfformiad ar gyfer awdurdodau lleol mewn perthynas â'u swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol, eu diben yw:

  • galluogi pobl i ddeall ansawdd y gwasanaethau cymdeithasol  a gwneud penderfyniadau hyddysg am eu gofal a'u cymorth 
  • atgyfnerthu gwaith cynllunio strategol awdurdodau lleol i’w galluogi i dargedu adnoddau a gweithgarwch gwella 
  • helpu awdurdodau lleol i gymharu a meincnodi eu perfformiad yn erbyn eraill a dysgu a gwella 
  • darparu tystiolaeth o gyfrifoldeb ac atebolrwydd am ddarpariaeth leol i Weinidogion Cymru a llywio'r gwaith o ddatblygu polisi cenedlaethol 
  • hyrwyddo’r gwaith o newid prosesau darparu gwasanaethau er mwyn helpu pobl a theuluoedd i fyw'n annibynnol 
  • cefnogi a llywio'r gyfundrefn rheoleiddio, archwiliadau arolygu a chraffu.

Lawrlwytho Dogfen

MS Word (MFS)
Oedolion - Llythyr eglurhaol (Maint ffeil: 41KB)
MS Word (MFS)
Gofalwyr - Llythyr eglurhaol (Maint ffeil: 40KB)
MS Word (MFS)
Rhieni - Llythyr eglurhaol (Maint ffeil: 41KB)
MS Word (MFS)
Plant - Llythyr eglurhaol (Maint ffeil: 41KB)