Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Y gronfa gofal integredig

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: iechyd a gofal cymdeithasol.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r canllawiau hyn yn cwmpasu’r cyfnod o 1 Ebrill 2018 i 31 Mawrth 2019.

Mae’r gronfa yn helpu byrddau iechyd a’u partneriaid:

  • mewn awdurdodau lleol
  • ym maes tai
  • yn y sector gwirfoddol a’r sector annibynnol.
i weithio gyda’i gilydd i helpu:
  • pobl eiddil a hŷn
  • pobl ag anabledd dysgu
  • plant ag anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch
  • gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc.
Mae’r gronfa’n helpu i gefnogi pobl hŷn i gadw eu hannibyniaeth ac aros yn eu cartref, gan osgoi derbyniadau diangen i’r ysbyty neu i sefydliadau gofal preswyl ac yn helpu i osgoi oedi pan fydd pobl yn barod i gael eu rhyddhau ar ôl derbyn gofal.

Mae hefyd yn cael ei defnyddio i gefnogi’r Gwasanaeth awtistiaeth integredig, cyflwyno system gwybodaeth gofal cymunedol Cymru, a’r Cynllun gweithredu ar gyfer dementia.