Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Nodi

Nodi

Mae llawer o ofalwyr ifanc yn dangos arwyddion gwahanol ac mae angen gwahanol bethau arnyn nhw. 

Mae llawer o ofalwyr ifanc yn ‘gudd’. Nid yw rhai eisiau cael eu nodi am wahanol resymau, fel ofni stigma neu ofni y bydd yn rhaid iddyn nhw fynd i mewn i ofal.

Weithiau mae’n anodd nodi gofalwyr ifanc, ond weithiau mae mor syml â gofyn y cwestiwn!

Sut mae ysgolion yn nodi

Mae ysgolion mewn sefyllfa dda i arsylwi, cefnogi, gweithredu a gweithio mewn partneriaeth i gael effaith bositif ar fywydau gofalwyr ifanc.

Gwnaethom ni dreulio amser yn Ysgol Uwchradd Llanfyllin yn siarad â nhw am sut maen nhw’n nodi’r gofalwyr ifanc.

Beth mae gofalwyr ifanc yn ei wneud?

Mae bod yn ymwybodol o wahanol sefyllfaoedd gofalwyr ifanc, beth maen nhw’n ei wneud a beth maen nhw’n edrych amdano’n gam mawr tuag at eu nodi.

Nid yw gofalwyr ifanc fel rheol yn ffitio stereoteipiau, felly mae angen i ni siarad â nhw i gael gwybod beth sy’n digwydd.

Nodi materion y mae gofalwyr ifanc yn eu hwynebu

Mae nodi gofalwyr ifanc yn gallu codi materion anodd. Daw materion amddiffyn plant a hawliau plant i’r fei wrth ystyried pa lefelau gofal sy’n briodol, yn enwedig i blant iau. Mae sefyllfa pob teulu’n wahanol. Bydd gan bob gofalwr ifanc anghenion, dymuniadau, disgwyliadau a galluoedd gwahanol, ac efallai nad yw rhywbeth sy’n briodol mewn un sefyllfa’n briodol mewn un arall. Fel gweithwyr proffesiynol, fe fyddwch chi’n sensitif i’r materion hyn, ac yn penderfynu sut i ymateb.

Po gynharaf rydyn ni’n nodi gofalwyr ifanc ac yn eu cefnogi, gorau oll y canlyniadau iddyn nhw a’r bobl y maen nhw’n gofalu amdanyn nhw.

Materion Ariannol 

Mae cyfres o ffilmiau wedi cael eu cynhyrchu gan y sefydliad Pogim am arian ar gyfer gofalwyr ifanc a'i bwysigrwydd.