Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Deddf Diddymu'r Hawl i Brynu a'r Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018

Dolenni perthnasol

Mae gan denantiaid cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol mewn rhai rhannau o Gymru tan 26 Ionawr i ddefnyddio'r cynllun hawl i brynu a chynlluniau cysylltiedig.
Mae deddfwriaeth arloesol i ddiogelu'r stoc o dai cymdeithasol ac annog adeiladu tai cymdeithasol newydd wedi cael Cydsyniad Brenhinol gan Ei Mawrhydi'r Frenhines.
O dan y cynllun Hawl i Brynu, gallwch brynu eich cartref am bris is na gwerth llawn y farchnad.
O dan y cynllun Hawl i Gaffael, mae gan denantiaid sy’n byw mewn tai sy’n eiddo i Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (RSL) hawl i brynu eu cartrefi.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Bydd y Ddeddf yn diddymu'r Hawl i Brynu, yr Hawl i Brynu a Gadwyd a'r Hawl i Gaffael, ar gyfer tenantiaid awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.

Mae ein tai cymdeithasol yn adnodd gwerthfawr, ond yn un sydd o dan bwysau sylweddol. Mae maint y stoc o dai cymdeithasol wedi lleihau'n sylweddol ers 1980 pan gafodd yr Hawl i Brynu ei chyflwyno. Mae nifer y tai a gollwyd drwy'r Hawl i Brynu yn cyfateb i 45% o'r stoc o dai cymdeithasol ym 1981. Fel canlyniad i hynny, roedd y rheini yr oedd angen tai arnynt - a nifer yn eu plith yn agored i niwed - yn gorfod aros am gyfnodau hirach i gael cartref yr oeddent yn gallu ei fforddio.

Derbyniodd Deddf Diddymu'r Hawl i Brynu a'r Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 Gydsyniad Brenhinol ar 24 Ionawr 2018. Er mwyn sicrhau bod tenantiaid yn ymwybodol o'r ffaith bod yr Hawl i Brynu yn dod i ben, mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gyhoeddi gwybodaeth, y mae'n rhaid i landlordiaid ei darparu i'r tenantiaid sy'n cael eu heffeithio, o fewn dau fis ar ôl cael Cydsyniad Brenhinol. 

Pryd fydd yr Hawl i Brynu yn dod i ben

Daeth yr Hawl i Brynu a hawliau cysylltiedig i ben yng Nghymru ar 26 Ionawr 2019 wedi pasio Deddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy anfon e-bost at hawlibrynu@llyw.cymru