Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gwerth Cymru

Mae Gwerth Cymru yn hyrwyddo arferion gorau o ran caffael ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Mae sector cyhoeddus Cymru yn gwario £5·5bn y flwyddyn ar nwyddau a gwasanaethau allanol. Gwerth Cymru sy’n gyfrifol am lunio polisïau, monitro arferion, cefnogi a chynghori gweithwyr proffesiynol, datblygu’r proffesiwn caffael, a chydymffurfio â rheoliadau’r UE.

Mae Datganiad Polisi Caffael Cymru yn nodi’r arferion caffael a’r camau gweithredu sy’n ofynnol i holl sefydliadau sector cyhoeddus Cymru eu cymryd. Mae Gwerth Cymru yn helpu’r sector cyhoeddus i sicrhau gwell gwerth am arian drwy ddefnyddio ‘caffael callach’ drwy

  1. cynyddu arbedion drwy gydweithredu
  2. gwella effeithlonrwydd prosesau yn enwedig drwy ddefnyddio technoleg
  3. diogelu’r economi drwy annog cyflenwyr mwy lleol a llai o faint, a cheisio ail-fuddsoddi mewn cymunedau lleol
  4. meithrin capasiti caffael.
Mae Canllaw Cynllunio Caffael (dolen allanol) Gwerth Cymru yn rhoi canllawiau fesul cam i brynu nwyddau a sicrhau gwasanaethau. Mae’n galluogi dull cyson sy’n adlewyrchu cylch comisiynu 4 cam Llywodraeth Cymru.

Cysylltwch â Gwerth Cymru yn: VWPolicy@wales.gsi.gov.uk