Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Adolygiad o'r Sector Cynghorau Cymuned a Thref

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Aelodau'r panel

Sefydlwyd Panel Adolygu Annibynnol i ystyried rôl Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y dyfodol.

Ar ddydd Mercher Hydref 3ydd cafon  bleser gyhoeddi ein hadroddiad terfynol a’i gyflwyno i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus.

Wrth gyhoeddi ein hadroddiad rydym yn nodi diweddglo blwyddyn heriol a gwerth chweil.

Rydym yn ddiolchgar tu hwnt i bawb a rannodd eu barn ac a roddodd gymorth inni ers mis Hydref y llynedd. Teimlwn ein bod, dros y flwyddyn ddiwethaf, wedi cynnal adolygiad sy’n wirioneddol wedi’i seilio ar dystiolaeth. Cafwyd dros fil o gyfleoedd cyswllt â rhanddeiliaid, gan gynnwys mwy nag 800 o ymatebion i’n harolygon penodol – a mwy na 100 o’r rheini gan bobl ifanc. 

Mae ein canfyddiadau a’n hargymhellion wedi’u llywio gan y safbwyntiau hyn. O ystyried ambell un yn unigol, efallai eu bod yn ymddangos yn radical ond rydym yn teimlo mai’r rhain, yn eu crynswth, sy’n cynnig y ffordd orau ymlaen. Rydym wedi canolbwyntio ar annog a galluogi newid o’r tu mewn yn hytrach na rhagnodi a gorfodi. Fe wyddom mai dysgu o’r gorffennol a delio â’r presennol yr ydym, ond rhan o’n rôl hefyd yw paratoi Cynghorau Cymuned a Thref at y dyfodol.  Credwn y dylid edrych ar ein canfyddiadau a’n hargymhellion fel pecyn – a bod angen iddynt ddgwydd law yn llaw â’i gilydd er mwyn cael yr effaith a fwriedir.

Heb y cymorth a’r gefnogaeth a gawsom yn ystod y flwyddyn, ni fyddem wedi llwyddo i lunio ein canfyddiadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Cyswllt

Ebost: LGPartnerships@llyw.cymru 

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Adroddiad terfynol (Maint Ffeil: 3MB)
Adobe PDF document
Atodiad A - astudiaethau achos (Maint Ffeil: 612KB)
Adobe PDF document
Atodiad B - adroddiad ymgysylltu (Maint Ffeil: 1.8MB)
Adobe PDF document
Adroddiad cyfeillgar ieuenctid (Maint Ffeil: 536KB)
Adobe PDF document
Cylchlythyr Hydref 2018 (Maint Ffeil: 511KB)
Adobe PDF document
Cylchlythyr Awst 2018 (Maint Ffeil: 388KB)
Adobe PDF document
Cylchlythyr Mehefin 2018 (Maint Ffeil: 318KB)
Adobe PDF document
Cylchlythyr Ebrill 2018 (Maint Ffeil: 433KB)
Adobe PDF document
Cylchlythyr Chwefror 2018 (Maint Ffeil: 332KB)
Adobe PDF document
Cylchlythyr Rhagfyr 2017 (Maint Ffeil: 323KB)
Adobe PDF document
Taflen wybodaeth (Maint Ffeil: 259KB)