Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cynllun grant cyfalaf yw’r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol all gael ei ddefnyddio i wella cyfleusterau cymunedol sy’n ddefnyddiol i bobl yn y gymuned a hefyd ar gael at eu defnydd.

Mae grantiau ar gael ar ddwy lefel: grantiau bach o dan £25,000 a grantiau mwy o faint hyd at £250,000.

Mae’r Rhaglen yn agored i sefydliadau cymunedol a hefyd sefydliadau sy’n perthyn i’r sector gwirfoddol, gan gynnwys mentrau cymdeithasol. Pwyslais y Rhaglen yw cynyddu cyfleoedd, creu ffyniant i bawb a datblygu cymunedau cryf lle mae pobl yn ymddiddori yn eu cymunedau ac wedi’u grymuso. Disgwylir i bawb sy’n ymgeisio weithio gyda phartneriaid all ddod o’r sectorau cyhoeddus neu breifat neu’r trydydd sector.

Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i geisiadau gan ardaloedd clwstwr yr hen raglen Cymunedau yn Gyntaf. Er hynny, croesewir ceisiadau o ardaloedd eraill a disgwyliwn y bydd modd i ni ariannu’r gorau ohonyn nhw.

A fyddech cystal â darllen y canllawiau cyn gwneud cais.

Os hoffech gysylltu â ni i gael rhagor o wybodaeth am y Rhaglen anfonwch e-bost at y tîm: Communityfacilitiesproghelp@llyw.cymru.

Y Rheoliad Cyffredinol ar Reoli Data

Mae cyfraith newydd ar ddiogelu data, sef y Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data, yn cael ei chyflwyno cyn hir. Rydyn ni felly’n cyhoeddi Hysbysiad Preifatrwydd newydd ar gyfer Grantiau, i’w gwneud yn haws i chi wybod sut rydym yn defnyddio ac yn diogelu eich data yn Llywodraeth Cymru pan fyddwch yn holi am gymorth ariannol neu’n gwneud cais amdano.  Ni fyddwn yn newid y ffordd rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol, ond bydd yr hysbysiad newydd yn rhoi manylion ychwanegol ichi, er enghraifft:

  • Yr hawliau ychwanegol sydd gennych o safbwynt yr wybodaeth rydym yn ei dal amdanoch
  • Y sail gyfreithiol dros y ffordd rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth
Bydd yr Hysbysiad Preifatrwydd yn berthnasol i unrhyw grantiau neu arian a ddarparwn i chi. Nid oes unrhyw newid i delerau ac amodau eich arian grant.

I gael gwybod rhagor

Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd yn sicrhau ein bod yn parhau i gydymffurfio â’r gyfraith a’r rheoliadau ynghylch preifatrwydd. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gymorth pellach, cysylltwch â ni yn: DataProtectionOfficer@llyw.cymr.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Canllaw i geiswyr grantiau (Maint Ffeil: 316KB)
Adobe PDF document
Cwestiynau cyffredin (Maint Ffeil: 122KB)
Microsoft Word document
Datgan diddordeb (Maint Ffeil: 97KB)