Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Y Fforwm Cymunedau Ffydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i weithio â chymunedau ffydd i barhau i feithrin ac i hybu gwerthoedd sydd gennym yn gyffredin a dealltwriaeth rhwng cymunedau ar draws Cymru.

Nod y Fforwm Cymunedau Ffydd yw hwyluso deialog rhwng Llywodraeth Cymru a'r prif gymunedau ffydd ar unrhyw faterion sy'n effeithio ar fywyd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol yng Nghymru.  

Pwy sy'n rhan o hyn?

Cynrychiolir Llywodraeth Cymru gan y Prif Weinidog, Cadeirydd y Fforwm. Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip, sydd â chyfrifoldeb dros faterion yn ymwneud â chydraddoldeb, yw'r Dirprwy Gadeirydd.Mae 19 aelod arall, sy'n cynnwys bydd dau gynrychiolydd o bob un o’r cymunedau ffydd canlynol:

 • Baha’i 
 • Bwdhaeth 
 • Hindŵaeth 
 • Iddewiaeth 
 • Islam 
 • Sikhiaeth  
 • Cynghrair Efengylaidd Cymru
a chynrychiolydd o bob un o'r canlynol:
 • Yr Eglwys yng Nghymru    
 • Yr Eglwys Gatholig yng Nghymru
 • Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru
 • Eglwysi Ynghyd yng Nghymru (CYTUN)
 • Cyngor Rhyng-ffydd Cymru. 

Beth sy'n cael ei drafod?

Gellir codi unrhyw faterion sy'n peri pryder i gymunedau ffydd yng Nghymru, ac yn yr un modd gall gwleidyddion godi unrhyw fater y mae angen ymgynghori â’r cymunedau ffydd yn eu cylch. Mae'r pynciau a drafodwyd yn ddiweddar yn cynnwys cydlyniant cymunedol, trechu tlodi, problemau sy'n wynebu cymunedau o leiafrifoedd ethnig yng Nghymru, polisi cyflogaeth, caethwasiaeth fodern ac Addysg Grefyddol yn y cwricwlwm.