Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gofal plant

Dolenni perthnasol

Mae 22 o awdurdodau unedol yng Nghymru (cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol) sy’n darparu ystod eang o wasanaethau.
Mae Deddf Gofal Plant 2006 yn egluro ac yn ehangu ar rôl hanfodol awdurdodau lleol fel arweinwyr strategol wrth ddarparu gofal plant yn lleol.

Mae gan Lywodraeth Cymru nifer o gynlluniau i helpu rhieni gyda chostau gofal plant.

Dechrau'n Deg

Mae Dechrau'n Deg yn rhan o'n rhaglen blynyddoedd cynnar ar gyfer teuluoedd. Mae ar gael i blant dan 4 oed sy'n byw yn rhai o gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru. 

Mae gofal plant yn un o bedair elfen graidd rhaglen Dechrau'n Deg. Mae'n darparu gofal plant o ansawdd da i rieni pob plentyn 2-3 oed sy'n gymwys, a hynny am ddwy awr a hanner y diwrnod, 5 diwrnod yr wythnos am 39 wythnos y flwyddyn. Mae plant sy'n byw mewn ardaloedd Dechrau'n Deg yn gymwys i gael gofal plant o ansawdd da am ddim yn y tymor sy'n dilyn eu pen-blwydd yn ddwy oed. 

Mae gofal plant Dechrau'n Deg yn helpu i baratoi plant ar gyfer dechrau'r Cyfnod Sylfaen pan fyddant yn 3 oed.  Nod lleoliadau gofal plant Dechrau'n Deg yw sicrhau bod plant yn cael gofal o'r ansawdd gorau posibl drwy ganolbwyntio ar dri maes penodol: 

  1. Amgylcheddau gofal plant o ansawdd.
  2. Staff gofal plant o ansawdd.
  3. Profiadau o ansawdd i blant.
I ddarganfod a ydych chi'n gymwys i gael gofal plant Dechrau'n Deg, dylech gysylltu â'r Awdurdod Lleol sy'n darparu'r rhaglen yn eich ardal chi ar ran Llywodraeth Cymru.

Y Cyfnod Sylfaen 

Mae gan bob plentyn yng Nghymru hawl i gael o leiaf 10 awr o addysg Cyfnod Sylfaen rhan-amser am ddim mewn ysgol, neu feithrinfa sy'n cael ei hariannu, yn y tymor sy'n dilyn eu pen-blwydd yn dair oed.

Mae'r Cyfnod Sylfaen yn gwricwlwm datblygiadol  ar gyfer plant rhwng tair a saith mlwydd oed yng Nghymru. 

Cynnig gofal plant

Rydyn ni'n bwriadu darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant am ddim am 48 wythnos y flwyddyn i blant tair neu bedair blwydd oed yng Nghymru, sydd â rhieni sy'n gweithio. Bydd yr addysg gynnar am ddim sy'n cael ei darparu ar hyn o bryd gan y Cyfnod Sylfaen yn rhan o'r cynnig hwn.

Mae saith Awdurdod Lleol wedi'u dewis i gydweithio â Llywodraeth Cymru i dreialu'r cynnig newydd ar gyfer gofal plant o fis Medi 2017 ymlaen. Yr awdurdodau lleol hyn yw:

  • Ynys Môn a Gwynedd 
  • Blaenau Gwent 
  • Caerffili
  • Sir y Fflint 
  • Rhondda Cynon Taf
  • Abertawe 
Pan fydd y cynnig wedi cael ei roi ar brawf yn yr awdurdodau lleol hyn, bydd yn cael ei gyflwyno ledled Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Gallwch gysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd eich awdurdod lleol sy'n darparu help, cefnogaeth a chyngor diduedd yn rhad ac am ddim i deuluoedd ynghylch amrywiaeth o wasanaethau. Mae'r rhain yn cynnwys gwasanaethau Gofal Plant, y Cyfnod Sylfaen a Dechrau'n Deg yn eich ardal leol.