Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Y blynyddoedd cynnar

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Plant a theuluoedd.

Dolenni perthnasol

Mae Dechrau’n Deg yn rhan o’n Rhaglen Blynyddoedd Cynnar i deuluoedd â phlant dan 4 oed sy’n byw yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.
Rydym wedi ymrwymo i wneud egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn realiti i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru.
Ymarferydd gyda phlant ifanc

Mae’r Blynyddoedd Cynnar yn un o bum blaenoriaeth drawsbynciol yn Ffyniant i Bawb - y Strategaeth i Gymru.

Y Weledigaeth, fel y’i cyflwynir yn Ffyniant i Bawb – y Strategaeth i Gymru yw:

Rydym am i blant o bob cefndir gael y dechrau gorau mewn bywyd. Ein nod yw sicrhau bod pawb yn cael cyfle i gyflawni eu potensial yn llawn a chael y cyfle gorau posibl i fyw bywyd iach, ffyniannus a llawn fel oedolion, gan eu galluogi i gymryd rhan yn llawn mewn cymunedau, yn y gweithle, a chyfrannu at lwyddiant economaidd Cymru yn y dyfodol.

Mae yna dystiolaeth sylweddol i awgrymu mai darparu’r cymorth priodol i bob plentyn, yn enwedig plant sydd â chefndir o amddifadedd, yw’r ffordd orau o dorri’r cylch tlodi, a chodi dyheadau a chyrhaeddiad i bawb. Mae hyn yn sail i’n huchelgais ganolog o greu ffyniant i bawb, lleihau anghydraddoldeb, a hyrwyddo llesiant. Mae buddsoddi yn y blynyddoedd cynnar yn fuddsoddiad yn economi a gweithlu’r dyfodol.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, anfonwch e-bost i blynyddoeddcynnar@llyw.cymru.